BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6819/BGDĐT-TTr
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2009 - 2010

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2009

Kínhgửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Quán triệt Nghị quyết Đại hộiĐại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kết luận 242 của Bộ Chính trị về tiếptục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáodục và đào tạo đến năm 2020;

Căn cứ Luật Giáo dục 2005 và cácNghị quyết của Quốc hội khoá XII, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chínhphủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục;

Căn cứ Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐTngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụtrọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên vàgiáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 – 2010, Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiệnnhiệm vụ thanh tra đối với các Sở GD&ĐT như sau:

Phần I

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức,bổ sung biên chế; đổi mới hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quảcủa công tác thanh tra giáo dục. Tiếp tục bồi dưỡng chớnh trị, chuyờn mụnnghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra giáo dục cỏc cấp, góp phầnthực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

2. Tăng cường công tác thanh trahành chính và thanh tra chuyên ngành; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các trườngngoài công lập về nội dung 3 công khai (công khai về chất lượng giáo dục; côngkhai về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; công khaivề tài chính). Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào“học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nói không với tiêucực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạođức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp" (Hai không),“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; thanh tra, kiểm tra việc ứngdụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính, nhân sự và mua sắm, bảoquản và sử dụng thiết bị dạy học, thực hiện kiên cố hoá phòng học và xây nhàcông vụ giáo viên; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạyhọc, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục,chăm lo và đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, huyđộng trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo ; thanh tra hoạt động dạy và học, thi cử,xét lên lớp, tuyển sinh, cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong các cơquan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo Nghị quyết 43 từ 01/02/2022

3. Tổ chức thanh tra, kiểm traviệc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí; Luật Khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Phần II

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. CỦNG CỐ TỔ CHỨC THANH TRA

- Các sở GD&ĐT căn cứ vàođiều kiện thực tế của địa phương, phối hợp với Thanh tra tỉnh và Sở Nội vụ,trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để kiện toàn tổchức thanh tra, bố trí biên chế cho cơ quan thanh tra Sở đảm bảo đạt ít nhất là10% biên chế cơ quan Sở, trong đó có 01 thanh tra viên có chuyên môn nghiệp vụvề tài chính. Bổ nhiệm Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Thanh tra viêntheo Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ về qui định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra. Việc điều động,tuyển dụng cán bộ thanh tra, cộng tác viên thanh tra phải lựa chọn từ những cánbộ có kinh nghiệm chuyên môn, quản lý, có phẩm chất, uy tín và năng lực.

- Tham mưu với Lãnh đạo Sở vềviệc bổ nhiệm, chuyển ngạch và nâng ngạch cho cán bộ thanh tra theo quy định.

- Lựa chọn, bổ nhiệm cộng tác viênthanh tra theo nhiệm kỳ (tỷ lệ 1/50 GV), nơi có điều kiện có thể cao hơn để đảmbảo đủ lực lượng cho việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn,bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra.

* Các Phòng GD&ĐT: Bố trí ítnhất một cán bộ làm công tác thanh tra chuyên trách (nơi có ít cán bộ, có thểgiao kiêm thêm nhiệm vụ khác) để thường trực công tác thanh tra và giúp Trưởngphòng giải quyết KNTC và tổ chức tiếp công dân theo quy định của Luật KNTC.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG THANH TRA

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

Thanh tra Sở xây dựng kế hoạchthanh tra năm học trình Giám đốc Sở phê duyệt.

1. Thanh tra chuyên ngành

Căn cứ Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫnthanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sưphạm của nhà giáo, năm học 2009 - 2010 cơ quan thanh tra giáo dục các cấp cầntập trung thực hiện các nội dung sau:

1. 1. Thanh tra nhà trường và cơsở giáo dục khác, đặc biệt chú ý nhiệm vụ thanh tra các cơ sở giáo dục ngoàicông lập

a) Thanh tra, kiểm tra về sốlượng, chất lượng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, nhà giáo, nhân viên. Chú ýđánh giá về tỷ lệ giáo viên/lớp, cơ cấu giáo viên theo môn học, số lượng cánbộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, nănglực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên (đối với các cơ sở giáo dục ngoài cônglập, cần kiểm tra việc thực hiện cam kết trong đề án thành lập trường).

b) Kiểm tra việc thực hiện kếhoạch phát triển mạng lưới trường, lớp; công tác tuyển sinh đầu cấp; nhiệm vụcủa các phòng, ban, hội đồng chức năng, tổ, khoa chuyên môn nghiệp vụ; các tổchức đoàn thể.

c) Thực hiện kế hoạch giáo dụcvăn hoá: thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, qui chế chuyênmôn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, thi lên lớp, thi tốt nghiệp, thi học sinhgiỏi, thi tuyển sinh...

d) Thực hiện kế hoạch giáo dụcđạo đức, thẩm mỹ, thể chất, quốc phòng, lao động hướng nghiệp, dạy nghề, chămsóc, nuôi dưỡng (nếu có); kết quả giáo dục, kỹ năng sống, phòng chống tai nạn,tệ nạn xã hội khác.

đ) Công tác quản lý giáo dục củaHiệu trưởng nhà trường, Thủ trưởng cơ sở giáo dục khác bao gồm:

- Việc thực hiện đổi mới côngtác quản lý giáo dục, công tác đánh giá Hiệu trưởng, đánh giá giáo viên theoquy định chuẩn nghề nghiệp;

>> Xem thêm:  Mẫu một số công văn thông dụng hiện hành mới nhất 2022

- Thực hiện 3 công khai: Côngkhai về chất lượng giáo dục; công khai về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiếtbị phục vụ dạy và học; công khai về tài chính;

- Xây dựng kế hoạch giáo dục (kếhoạch đào tạo); tuyển dụng, bố trí, sử dụng đội ngũ; thực hiện qui chế dân chủ,giải quyết KNTC; thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo, người học;

- Công tác kiểm tra, quản lýchuyên môn;

- Công tác xã hội hoá giáo dụcvà phối hợp với các tổ chức, lực lượng trong và ngoài nhà trường cũng như việcthực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có).

e) Thanh tra, kiểm tra thủ tụcpháp lý về quyền sử dụng đất; cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện đảm bảochất lượng giáo dục, trật tự, vệ sinh, an toàn, cảnh quan, môi trường sư phạm;thiết bị dạy học, phương tiện làm việc; số lượng, chất lượng phòng học, phònglàm việc, phòng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, phòng đa chức năng, thưviện, sân chơi, bãi tập…

g) Kiểm tra việc triển khai thựchiện chủ đề của năm học 2009 – 2010: “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chấtlượng giáo dục” chính là kiểm tra các hoạt động dạy và học, kiểm tra, đánh giá;các nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy và học (cơ sở vật chất,trang thiết bị, công tác quản lý giáo dục…) theo nội dung 3 công khai.

h) Tiếp tục thanh tra, kiểm traviệc thực hiện “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tàichính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tíchcực” gồm:

- Đổi mới quản lý tài chính:Hướng dẫn chi tiết tại phần 2 thanh tra hành chính, mục 2.3 thanh tra tàichính, tài sản.

- Ứng dụng công nghệ thông tin:Kiểm tra việc hình thành các tổ chức và lực lượng về công nghệ thông tin; kếhoạch triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở và các cơ sở giáo dục;kinh phí đầu tư; quy trình mua sắm; chất lượng thiết bị, hiệu quả sử dụng.

- Việc triển khai phong trào xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: Đây là một phong trào được thựchiện lâu dài, Thanh tra các Sở cần bám sát nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của BộGD&ĐT để xây dựng nội dung này trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn chuẩn bản cập nhật mới nhất năm 2022

i) Thanh tra, kiểm tra việc thựchiện các quy định về liên kết đào tạo: Cơ sở pháp lý; thực hiện quy chế và cácquy định về chuyên môn; điều kiện đảm bảo chất lượng; trách nhiệm của các bêntham gia liên kết; hiệu quả đào tạo…

1. 2. Thanh tra hoạt động sưphạm của giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thườngxuyên, giáo dục chuyên nghiệp.

a) Phẩm chất chính trị, đạo đức,lối sống, tư tưởng; chấp hành pháp luật; chấp hành qui chế của ngành, nội quicủa cơ quan; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm củađồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết, trung thực trong côngtác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học sinh; không bạo hànhvà không xâm phạm nhân phẩm học sinh.

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụđược giao: Thực hiện qui chế chuyên môn; qui chế thi cử; kết quả giảng dạy;thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. Không áp đặt kế hoạch bài dạy (giáo án)theo một mẫu thống nhất.

Các Sở và các Phòng GD&ĐTkhi tiến hành thanh tra hoạt động sư phạm của đội ngũ giáo viên mầm non, phổthông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp cần phát hiện và nhân điểnhình tiên tiến; vận dụng các tiêu chuẩn qui định của Bộ GD&ĐT đã ban hànhđể đánh giá giáo viên đúng thực chất, không chạy theo thành tích, tránh khuynhhướng nương nhẹ khuyết điểm, không chỉ ra được những tồn tại, thiếu sót cầnkhắc phục (nếu có) .

Thanh tra hoạt động sư phạm củagiáo viên được tiến hành trong các cuộc thanh tra chuyên đề và thanh tra toàndiện nhà trường, cơ sở giáo dục khác. Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng các cuộcthanh tra, tuỳ điều kiện thực tế địa phương, Thanh tra các Sở, Phòng GD&ĐTcần xây dựng kế hoạch thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên cho phù hợp vàđảm bảo mỗi năm thanh tra được khoảng từ 15% đến 20% tổng số giáo viên của đơnvị đó.

1.3. Thanh tra, kiểm tra các kỳthi tốt nghiệp, thi chọn học sinh giỏi và tuyển sinh đảm bảo khách quan, côngbằng, chính xác theo tinh thần Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủtướng Chính phủ và cuộc vận động “Hai không” của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

a) Đối với các cấp quản lý giáodục

Các Sở, Phòng GD&ĐT tăngcường công tác kiểm tra việc hoàn thành chương trình, đánh giá xếp loại họcsinh lớp cuối cấp. Phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp quản lý lỏng lẻo,cắt xén chương trình, giáo viên sửa chữa điểm sai quy chế làm thay đổi kết quảxếp loại học tập của học sinh.

Kiên quyết ngăn chặn hiện tượngtiêu cực, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm quy chế thi. Nâng cao hiệu lực,hiệu quả công tác thanh tra thi, chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền bổsung quy chế, các văn bản hướng dẫn và các giải pháp tích cực để chấn chỉnh kỷcương, chống gian lận trong các kỳ thi. Sau mỗi kỳ thi, cần giải quyết dứt điểmmọi khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến kỳ thi.

>> Xem thêm:  Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân

b) Các Sở GD&ĐT, các trườngphổ thông dân tộc nội trú (TPDTNT) có học sinh diện cử tuyển cần quan tâm thựchiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ cử tuyển vào các trườngPTDTNT, trường dự bị đại học dân tộc. Những trường hợp vi phạm phải được xử lýnghiêm túc và dứt điểm, kết luận trách nhiệm rõ ràng.

2. Thanh tra hành chính

2.1. Thanh tra công tác quản lýhành chính

Thanh tra, kiểm tra việc bố trísử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và thực hiện các chínhsách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Thanh tra,kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học; công tác quản lý các cơ sở giáodục phổ thông, mầm non, nhà trẻ tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên,trung tâm ngoại ngữ - tin học;

2.2. Kiểm tra việc thực hiện cáccuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nóikhông với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói khôngvới vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp"(Hai không), “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sángtạo”. Đối với cuộc vận động “Hai không”, Thanh tra giáo dục các cấp cần xácđịnh đây là năm học cuối cùng thực hiện “Hai không” do đó cần tiếp tục tham mưuvới Lãnh đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động "Nóikhông với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói khôngvới vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp",kết hợp với kiểm tra thực trạng học sinh yếu kém, học sinh bỏ học. Xác địnhnhững công việc trọng tâm, trọng điểm cần tập trung giải quyết, đảm bảo đúngmục đích, ý nghĩa, hiệu quả, bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thựchiện cuộc vận động và làm cơ sở tổng kết, đánh giá trong hội nghị Tổng kết thựchiện cuộc vận động “Hai không” do Bộ tổ chức.

2.3. Thanh tra công tác quản lýtài chính, tài sản.

Thanh tra công tác quản lý cácnguồn kinh phí ngoài ngân sách, nguồn huy động từ nhân dân, kinh phí chươngtrình mục tiêu, nguồn viện trợ từ nước ngoài,… công tác tự kiểm tra tài chính,kế toán theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành “Qui chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơnvị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”.

Thanh tra đổi mới quản lý tàichính: Cần tập trung làm rõ ngân sách địa phương chi cho giáo dục (lương, muasắm trang thiết bị dạy học, đầu tư xây dựng, các khoản chi khác); việc sử dụnghọc phí; chi tiêu các khoản đóng góp của xã hội; kinh phí thực hiện kiên cố hoátrường lớp.

Thanh tra, kiểm tra công tác đầutư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện kiờn cố hoỏ phũng học và xõydựng nhà cụng vụ giỏo viờn. Thông qua thanh tra, kiến nghị các cơ sở giáo dụclập đầy đủ và hoàn thiện thủ tục pháp lý về quyền sử dụng đất đai, giải quyếttheo quy định của pháp luật mọi tranh chấp, lấn chiếm trái phép đất đai trườnghọc.

2.4. Thanh tra, kiểm tra việcquản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ (VBCC) của hệ thống giáo dụcquốc dân theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTvề việc ban hành qui chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

>> Xem thêm:  Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới nhất

Các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáodục tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng VBCC và tiếnhành sơ kết báo cáo đúng quy định. Khi phát hiện các trường hợp vi phạm trongviệc quản lý, cấp phát và sử dụng VBCC cần xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2006/TT-BNV ngày 08/02/2006 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui chế văn bằng,chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

2.5. Thanh tra công tác quản lýdạy thêm, học thêm (DTHT)

Thanh tra, kiểm tra công tácquản lý DTHT theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 về việc banhành qui định về DTHT và văn bản số 3198/BGDĐT-GDTrH ngày 12/4/2007 về việc đônđốc triển khai thực hiện quyết định về DTHT. Kiên quyết xử lý những hiện tượngvi phạm, không để tiêu cực xảy ra trong hoạt động DTHT và báo cáo bằng văn bảnvề kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý của địa phương với Bộ (quaThanh tra) vào cuối học kỳ I và cuối năm học.

2.6. Thanh tra, kiểm tra việcthực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thựchiện Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cơ quan thanh tra giáo dục cáccấp chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật phòng,chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với thực tếhoạt động tại các cơ sở giáo dục trong phạm vi quản lý.

Kiểm tra việc tổ chức tuyêntruyền, phổ biến Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí và các văn bản của cấp trên về công tác này; các việc đã triển khai vàkết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,chống lãng phí tại các cơ sở được kiểm tra.

Tập trung kiểm tra việc thựchiện công khai trong đầu tư xây dựng; mua sắm thiết bị; sử dụng kinh phí,phương tiện, văn phòng phẩm; chế độ học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước;hội nghị, hội thảo;…

4. Công tác giải quyết khiếu nạitố cáo (KNTC) và tiếp công dân

4.1. Xây dựng kế hoạch thanhtra, kiểm tra giải quyết KNTC và tiếp công dân đối với các phòng chuyên môntrong cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý của Sở. Kế hoạchphải cụ thể về số lượng đơn vị được thanh tra, kiểm tra; thời gian thực hiện.Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục đang có những vụ việcphức tạp, kéo dài, có biểu hiện mất đoàn kết, thiếu dân chủ hoặc có đơn thưKNTC. Khi thanh tra, kiểm tra, giải quyết vụ việc cần thực hiện đầy đủ các quyđịnh tại Luật KNTC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KNTC, Nghị địnhsố 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Luật KNTC và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều củaLuật KNTC.

>> Xem thêm:  Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực luật sư: Nhiều sai phạm cần chấn chỉnh

Kế hoạch thanh tra, kiểm tragiải quyết KNTC và tiếp công dân phải xây dựng theo nguyên tắc phòng ngừa làchính; khi có vụ việc thì phải tập trung phối hợp giải quyết kịp thời, dứt điểmngay từ cơ sở, tránh không để vụ việc kéo dài, diễn biến phức tạp.

4.2. Tập trung rà soát, phânloại các vụ việc, giải quyết dứt điểm những vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền đểbảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời kiên quyết xử lý nhữngngười lợi dụng dân chủ để vu khống và KNTC trái quy định của pháp luật. Các vụviệc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn chu đáo để công dân thực hiện KNTCđến đúng cơ quan có thẩm quyền. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết nhưngcông dân vẫn không đồng ý và tiếp tục khiếu kiện, cần phải thận trọng xem xét,xác minh lại; nếu vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật thì có văn bản trảlời công dân theo quy định.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm vềquá trình giải quyết KNTC và tiếp công dân trong thời gian qua, một số đơn vị,cấp có thẩm quyền đã không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đối vớinhững kết luận, kiến nghị của thanh tra khi giải quyết một số vụ việc, dẫn đếnkhiếu kiện kéo dài, vượt cấp, diễn biến phức tạp.

Trên đây là nội dung cơ bảncủa công tác thanh tra năm học 2009 - 2010; yêu cầu các Sở GD&ĐT xây dựngkế hoạch cụ thể để triển khai đến các cơ sở giáo dục; quán triệt đến cán bộ,giáo viên, nhân viên để thực hiện.

Các Sở GD&ĐT báo cáo kếhoạch công tác thanh tra giáo dục năm học mới trước ngày 30/9/2009; báo cáo sơkết cụng tỏc thanh tra học kỳ I trước ngày 19/01/2010; báo cáo tổng kết cụngtỏc thanh tra năm học trước ngày 15/6/2010; báo cáo kết quả thực hiện các chỉtiêu công tác năm học 2009-2010 trước ngày 15/6/2010.

Trong quá trình thực hiện nhiệmvụ năm học nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc cần phản ánh, báo cáo kịp thời vềBộ GD&ĐT (qua Thanh tra) để phối hợp giải quyết.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển