BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 682/BHXH-NVGĐ1
V/v thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT theo qui định của Bộ Tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.

Thực hiện Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của BộTài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam và công văn số 808/BHXH-CSYT ngày 04/03/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn định dạngdữ liệu KCB báo cáo theo Thông tư 178/2012/TT-BTC Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ ChíMinh thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện các biểu mẫu thanhtoán BHYT từ ngày01/4/2013 như sau:

1. Mẫu thống kê danh sách người bệnhkhám chữa bệnh BHYT:

· Báo cáo giấy theo mẫu số C79a-HD, thốngkê danh sách người bệnh BHYT khám chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán, thaythế cho mẫu số 25a-CT/BHYT.( Đính kèm bảng hướng dẫn lập mẫu )

· Báo cáo giấy theo mẫu số C80a-HD,thống kê danh sách người bệnh BHYT khám chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán,thay thế cho mẫu số 26a-CT/BHYT. ( Đính kèm bảng hướng dẫn lập mẫu )

· Báo cáo file mẫu số C79a và C80ađịnh dạng file dữ liệu theo công văn số 808/BHXH-CSYT (Đính kèm bảng hướngdẫn lập mẫu )

2. Mẫu thống kê chi phí thuốc, vật tư ytế và dịch vụ kỹ thuật:

· Thống kê tổng hợp thuốc sử dụng theocác mẫu 01/TM-YHCT /TT12 02/TM-YHCT /TT12 20/BHYT , 31/BHYT , 32/BHYT …, (Đínhkèm theo các mẫu )

· Thống kê tổng hợp vật tư y tế sữdụng theo mẫu 01/VTYT , 02/VTYT , 20/VTYT21 /2013 và 20/VTYT6282 /2013. (Đínhkèm theo các mẫu ).

· Thống kê tổng hợp dịch vụ kỹ thật BHYTtheo mẫu số 21/BHYT

· Nều các cơ sở KCB BHYT đã làm đúngcác mẫu trên thì không phải làm lại.

3. Mã hóa các vật tư y tế và dịch vụ kỹthuật trong file báo cáo gửi Bảo hiểm xã hội:

· Cơ sỡ KCB BHYT bổ sung cột mã hóa ởcột sau cùng trong file thống kê vật tư y tế 01/VTYT , 02/VTYT và 20/VTYT , gửiBảo hiểm xã hội. Đối với thống kê tổng hợp dịch vụ kỹ thuật mẫu 21/BHYT, cũngbổ sung cột mã hóa ở cột sau cùng, nếu có phát sinh nhiều loại dịch vụ kỹ thuậttrong một mã hóa, thì cơ sỡ y tế đánh số thứ tự cho từng loại chi phí đó ở cột tiếptheo gọi là mã hóa 2

Vd: Trong thông tư liên bộ 14/1995, chi phí chụp x-quang cácchi ( mục C4.2.2 ) số thứ tự số 2, ( được mã hóa là TT14.C4.2.2.2 ) gồmnhiều kỹ thuật chụp x-quang là Bàn tay/ cổ tay/ khủy tay/ cẳng tay/ cánh tay.Nếu cơ sỡ KCB BHYT có sử dụng tính chi phí cho từng loại kỹ thuật thì ghi sốthứ tư cho từng loại kỹ thuật đó ở cột kế tiếp, gọi là cột mã hóa 2.

· Dữ liệu mã hóa sẽ được Bảo hiểm xãhội thành phố tải trên đường truyền Website của Bảo hiểm xã hội TP. HCM tại: Vănbản\Văn bản của BHXH TP.HCM\Giám định BHYT\Mahoa_VTYT_DVKT_2013.

Đề nghị các cơ sở y tế phối hợp thực hiện, trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Giám định viên tại đơn vị hoặc Phòng Nghiệpvụ Giám định 1- Bảo hiểm xã hội Tp. HCM để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (để p/h);
- Các phòng chức năng;
- Lưu VT, NVGĐ1 (250).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lưu Thị Thanh Huyền

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 682/BHXH-NVGD1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYTCông văn 682/BHXH-NVGD1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYTCông văn 682/BHXH-NVGD1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYTCông văn 682/BHXH-NVGD1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYTCông văn 682/BHXH-NVGD1 thay đổi biểu mẫu thống kê chi phí khám chữa bệnh BHYT