BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 682/BXD-QLN
V/v đề nghị gửi báo cáo rà soát đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: UBND tỉnh/thành phố……………………

Ngày 27/01/2011, Bộ Xây dựng có công văn số 140/BXD-QLN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát lại số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008, đồng thời báo cáo số hộ thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 củaThủ tướng Chính phủ gửi về Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan trước ngày 28/02/2011. Tuy nhiên đến nay, Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo của Tỉnh/Thành phố.

Để kịp thời tổng hợp số hộ được hỗ trợ về nhà ở của các địa phương sau khi rà soát lại và số hộ bổ sung theo Quyết định 67/2010/QĐ-TTg làm cơ sở xác định tổng kinh phí hỗ trợ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Bộ Xây dựng đề nghị UBND Tỉnh/Thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn thành báo cáo theo yêu cầu tại công văn số 140/BXD-QLN của BộXây dựng.

Đề nghị UBND Tỉnh/Thành phố gửi báo cáo về Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan trước ngày 25/5/2011. Sau thời hạn trên, nếu địa phương không có báo cáo thì được xem như địa phương không có số lượng điều chỉnh, bổ sung, Bộ Xây dựng sẽ căn cứ số lượng theo Đề án cũ đã được UBND Tỉnh/Thành phố phê duyệt để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị UBND Tỉnh/Thành phố quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Bộ KH & ĐT, Bộ Tài Chính;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Sở Xây dựng Tỉnh;
- Lưu: VP Bộ, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam