TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 682/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Loại Hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang

Sau khi nghiên cứu Công văn số 08/CV-TTR ngày 16/02/2006 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang về việc xin ý kiến về việc giao kết hợp đồng lao động đúng loại, Vụ Lao động Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Theo tiết a, điểm 2 mục 1 của Thông tư 21/2003/TT-Bộ LĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về Hợp đồng lao động thì: việc áp dụng loại Hợp đồng lao động là do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận căn cứ vào thời hạn của công việc.

2. Thời hạn của công việc May được xác định căn cứ vào khối lượng công việc theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp chứ không căn cứ vào tính chất của công việc đó (Trong trường hợp khối lượng công việc nhiều thì công việc May mớid 9ược coi là công việc thường xuyên, liên tục và không xác định được thời hạn kết thúc).

Do vậy, việc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ký kết loại Hoạt động lao động xác định thời hạn với người lao động là không trái với pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Sở Bắc Giang;
- Lưu: VT, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng