VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6825/VPCP-QHQT
V/v bổ sung hai dự án HTKT do ADB tài trợ cho Việt Nam năm 2007

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư tại văn bản số 8338/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 11 năm 2007 về việc bổ sunghai dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ cho ViệtNam năm 2007, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung "Dự án hỗtrợ kỹ thuật chuẩn bị dự án giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộng mạng lướicấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn" và"Dự án hỗ trợ kỹ thuật Cấp nước tỉnh Thừa Thiên Huế" vào Danh mục cácdự án hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ cho Việt Nam năm 2007.

- Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam ký kết với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Hiệp định các dự án hỗ trợ kỹthuật nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP và các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý
các Vụ: CN, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc