BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH World Vina

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 47/SKHĐT-HTĐT ngày 09 tháng 01 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Naiđề nghị góp ý kiến hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHHWorld Vina, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngành nghề và mục tiêu kinhdoanh bổ sung:

Theo quy định tại Điều 10 LuậtKinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, tổ chức, cánhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được đầu tư tạo lập nhà,công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; đầu tư cải tạo đất và đầutư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng.

Công ty TNHH World Vina đề nghịbổ sung mục tiêu cho thuê nhà xưởng, tuy nhiên, Nhà đầu tư không giải trình rõnhà xưởng cho thuê là do Nhà đầu tư tạo lập hay do Nhà đầu tư đi thuê và chothuê lại. Nếu Doanh nghiệp đi thuê và cho thuê lại nhà xưởng là không phù hợpvới quy định nêu trên. Trường hợp Doanh nghiệp giải trình đáp ứng đúng quy địnhcủa pháp luật về kinh doanh bất động sản, đề nghị Nhà đầu tư bổ sung báo cáoBáo cáo giám sát đánh giá đầu tư khi thực hiện điều chỉnh dự án theo quy địnhtại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ vềgiám sát và đánh giá đầu tư khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Lưu ý: Phần tài liệu bổ sungcủa Nhà đầu tư chưa được đóng quyển. Do đó, khi Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án cầnđược đóng quyển để tránh thất lạc tài liệu khi xin ý kiến các Bộ, ngành và đảmbảo khi lưu trữ hồ sơ.

2. Các vấn đề khác của dự án,đề nghị Quý Cơ quan xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kếhoạch và Đầu tư đề Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Uỷ ban nhân dân tỉnhĐồng Nai xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng