BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/BTC-HCSN
V/v chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế độ bồidưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao; BộTài chính có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 19 LuậtGiá số 11/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013 thì sản phẩm trang phục đối vớigiáo viên, giảng viên thể dục thể thao không thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụNhà nước định giá.

Việc mua sắm trang phục ngành (gồmcả mua sắm vật liệu và công may) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu vàThông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấuthầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhànước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội -nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhândân.

Như vậy, Bộ Tài chính đã thực hiệnhướng dẫn theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ.

2. Tại Khoản 3, Điều 4, Quyết địnhsố 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có quy định:"Bộ Giáo dục vàĐào tạo quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thựchiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục".

Để tránh vướng mắc phát sinh trongquá trình thực hiện và đảm bảo tính thống nhất trong các văn bản hướng dẫn củaLiên Bộ, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nội dung hướng dẫn các cơ sởgiáo dục về mua sắm trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thaothực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 củaBộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt độngthường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xãhội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội -nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (gửi kèm).

Bộ Tài chính rất mong nhận được sựphối hợp chặt chẽ của Quý Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh