TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/GSQL-GQ1
V/v kinh doanh TNTX mặt hàng thuốc lá

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Huhui Thương mại Quốctế.
(Đ/c: Lô s 01, khu nhà ở Licogi 13, đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số255/2015-CV ngày 02/6/2015 của Công ty TNHH Huhui Thương mại Quốc tế về việckinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với mặt hàng thuốc lá, Cục Giám sát quản lý vềHải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biệnpháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá thìviệc tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập sản phẩm thuốc lá thực hiện theoquy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương thì khi kinh doanh tạm nhập,tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Phụ lụcIV ban hành kèm theo Thông tư, doanh nghiệp phải có Giấy chứngnhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt doBộ Công Thương cấp (đối với trường hợp tái xuất qua các tỉnh biên giới phía Bắc).Trường hợp Công ty đã có Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuấthàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Công Thương cấp được làm thủ tục hảiquan theo quy định, không phảixin Giấy phép kinh doanh nội địa đối với mặt hàng thuốc lá.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiếnđể Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (b/c);
-
Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha