BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc khai bổ sung đối với mặt hàng xăng, dầu

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố.

Vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của mộtsố Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc khai bổ sung đối với tờ khai nhập khẩuxăng, dầu trên hệ thống VNACCS báo lỗi không thực hiện được. Qua kiểm tra xác định nguyên nhân do hạn chế kỹthuật của hệ thống đối với trường hợp khikhai bổ sung tờ khai mà file hệ thống tại thời điểm đăng ký đã được cập nhậtmới. Trong thời gian khắc phục hạn chế của hệ thống, để kịp thời xử lý vướngmắc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với tờ khai đã đăng ký mà phát sinh việc khai bổsung các chỉ tiêu liên quan đến lượnghàng, xác định trị giá hải quan... trong thông quan, khi tiến hành việc khai bổsung, hệ thống báo lỗi và người khai không thực hiện được việc khai bổ sung,yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận, xửlý tờ khai tiến hành kiểm tra và xác nhận hoàn thành kiểm tra trên hệ thống đểthực hiện thông quan theo nội dung khai của người khai hải quan (trừ trường hợpliên quan đến chỉ tiêu ảnh hưởng đến chính sách quản lý mặt hàng). Ngay sau khithông quan cho lô hàng, Chi cục Hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai bổsung sau thông quan đối với lô hàng này theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu còn có vướng mắc phátsinh báo cáo kịp thời về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan)để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh