TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 683/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa NK chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Chi nhánh công ty TNHH SXTM Huy Hoàng tại Hà Nội
Đ/c: số 38 Hàng Bún, P. Nguyễn Trung Trực, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 08/CV-CNHH ngày 18/01/2006 của Chi nhánh Công ty TNHH SXTM Huy Hoàng tại Hà Nội về việc đơn vị làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng sản xuất doanh nghiệp được đưa về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất.

Trường hợp nếu Chi nhánh Công ty không có nhà máy, cơ sở sản xuất thì các lô hàng nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, linh kiện của Chi nhánh Công ty không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu về làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu