BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 683/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thực hiện quy trình

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 283/HQHP-PNV ngày 14/01/2010 của Cục Hảiquan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Về việc ký xác nhận mẫu phiếu bàn giao hàng hóa xuất khẩuchuyển từ kho CFS qua cổng cảng xếp thẳng xuống tàu:

Tổng cục đồng ý với đề nghị của Cục Hải quan Hải phòng tạiđiểm 1 công văn số 283/HQHP-PNV theo đó đối với hàng hóa xuất khẩu xếp thẳnglên phương tiện vận tải (không hạ bãi cảng) thì bộ phận giám sát cổng cảng kýxác nhận vào ô “Hải quan giám sát kho, bãi, cảng”. Việc sửa mẫu 06/PBGXK /2009ban hành kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ sẽ tiến hành khi sửa đổi, bổ sungQuyết định này;

2. Về đề nghị nêu tại điểm 2, điểm 3 công văn số283/HQHP-PNV dẫn trên:

Tổng cục Hải quan đang yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đốivới tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh,chuyển cảng ban hành kèm theo Quyết định 2425/QĐ-TCHQ ngày 14/12/2009. Tổng cụcHải quan sẽ có hướng dẫn sau khi tổng hợp vướng mắc từ các Cục Hải quan tỉnh,thành phố.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố HảiPhòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường