TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 683/TXNK-CST
V/v thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Trả lời công văn số 630/HQĐNa-TXNKngày 1/4/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị giải quyết vướng mắc trong việcxác định cơ quan thu thuế bảo vệ môi trường đối với nguyên liệu xăng, dầu, mỡnhờn nhập khẩu không bán trực tiếp mà đưa vào sản xuất, chế biến ra sản phẩmxăng, dầu, mỡ nhờn sau đó mới xuất bán, Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Do nội dung vướng mắc của Cục Hảiquan Đồng Nai nêu tại công văn số 630/HQĐNa-TXNK liên quan đến vướng mắc về mặtchính sách thuế, vì vậy ngày 13/5/2013 Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan đã cócông văn số 149/TXNK-CST (đính kèm bản photo) chuyển công văn số 630/HQĐNa-TXNK nêu trên để Vụ Chính sách Thuế - BTC hướng dẫn xử lý thống nhất.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thôngbáo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng