BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6832/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với mặt hàng nhựa đường nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Nhựa đườngPetrolimex
(Đ/c: Tầng 19, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời các công văn số 143/CV-PLCNĐ-ĐB số 144/CV-PLCNĐ-ĐB số 145/CV-PLCNĐ-ĐB của Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex(Công ty) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nợ chứng từ giao hàng khi tàu đến cảngnhập:

Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 5 và Điều12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủtục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Trường hợpdoanh nghiệp chưa có bản chính của chứng từ giao hàngthì được sử dụng bản chụp chứng từ giao hàng để làm thủ tục hải quan theo quyđịnh tại Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

2. Đối với việc thay đổi tàu vận chuyển (không thayđổi cảng đích ghi trên vận đơn):

Đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2công vănsố 3140/TCHQ-GSQL ngày 07/6/2014của Tổng cục Hải quan.

3. Đối với việc thay đổi cảng đích (cảng dỡ hàng) ghitrên vận đơn:

a) Trường hợp chuyển toàn bộ lô hàng sang cảng đíchmới:

- Chủ tàu phải có văn bản gửi cơ quan quản lý cảngbiển nơi tàu dự kiến nhập cảnh thông báo về lý do thay đổi cảng đích so vớicảng đã ghi trên vận đơn.

- Trên cơ sở văn bản đồng ý cho tàu nhập cảnh của cơquan quản lý cảng biển, Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan cảng dỡ hàngmới (đồng gửi Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng cũ) về việc thay đổi cảng đích sovới chứng từ xuất hàng tại cảng xuất.

- Công ty thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hảiquan cảng dỡ hàng mới và đảm bảo các quy định về xác định trị giá tính thuế đốivới hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng mới.

b) Trường hợp giao hàng tại hai cảng (một phần hànghóa giao tại cảng đích ghi trên vận đơn và một phần hàng hóa giao tại cảng dỡhàng mới):

Công ty sau khi thực hiện thủ tục hải quan tại Chicục Hải quan cảng đích ghi trên vận đơn, sau khi hàng hóa đã được thông quantheo quy định thì việc vận chuyển hàng hóa đến cảng dỡ hàng mới thuộc tráchnhiệm của Công ty.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Nhựa đườngPetrolimex biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh