BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6835TC-TCT
V/v: Phân loại mã số mặt hàng máy bơm hoá chất

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan

- Công ty TNHH Thiết bị cấp thoát nước Hải Thu

- Công ty Cổ phần Vận tải Xây dựng và Thương mại

Trả lời công văn số 2017/TCHQ-KTTT ngày 6/5/2003 của Tổng cục Hải quan; Công văn số 70/CV /HT ngày 4/06/2003. Công văn không số ngày 11/6/2003 của Công ty TNHH Thiết bị cấp thoát nước Hải Thu; Công văn số 59/CV2003 của Công ty cổ phần Vận tải xây dựng và thương mại về việc phân loại mã số mặt hàng máy bơm hoá chất, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BCT ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 139/1999/QĐ /BTC ngày 11/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo Ban giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới, thì.

Máy bơm thuộc nhóm 8413. Trong đó, các loại bơm hoạt động bằng pitông, bơm hoạt động bằng động cơ quay khác, bơm ly tâm, bơm loại khác có chi tiết và quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi khác nhau đối với bơm nước và bơm loại khác. cụ thể.

- Bơm nước công suất đến 8.000 m3/h (trừ loại bơm nước thiết kế đặt ngầm dưới biển), thuộc mã số 8413.50.10 hoặc 8413.60.10 hoặc 8413.70.10 hoặc 8413.81.10, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm)

- Bơm nước có công suất trên 8.000 m3/h đến dưới 13.000 m3/h, mã số 8413.50.20 hoặc 8413.60.20 hoặc 8413.70.20 hoặc 8413.81.20, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm)

- Bơm thiết kế đặt ngầm dưới biển, công suất đến 8.000m3/h (được chế tạo từ vật liệu không gỉ trong môi trường nước biển), mã số 8413.50.30 hoặc 8413.60.30 hoặc 8413.70.30 hoặc 8413.81.30, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (hai mươi phần trăm).

- Bơm loại khác, mã số 8413.50.90 hoặc 8413.70.90 hoặc 8413.81.90 thuế suất thuế nhập khẩu 0% (không phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng bơm do Công ty TNHH Thiết bị cấp thoát nước Hải Thu, Công ty cổ phần Vận tải xây dựng và thương mại nhập khẩu kiểm tra, xác định hàng hoá thực nhập khẩu để xác định đúng mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành.

Đề nghị Công ty TNHH Thiết bị cấp thoát nước Hải Thu, Công ty cổ phần Vận tải xây dựng và thương mại làm việc với cơ quan Hải quan để được giải quyết cụ thể./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUÊ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc