BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6839/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông Quânđội.
(Đ/c: số 1, Trần Hữu Dực, Mỹ Đình, Từ Liêm, Tp Hà Nội)

Trả lời công văn số 1438/VTQĐ-XNK ngày 07/5/2014 củaTập đoàn về một số vướng mắc liên quan đến hoạt động tạm nhập - tái xuất thiếtbị viễn thông để thử nghiệm trên hạ tầng mạng lưới tại Việt Nam, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1/ Trường hợp sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm,Tập đoàn có nhu cầu mua lại thiết bị đã tạm nhập để sử dụng thì căn cứ quy địnhtại Khoản 4 Điều 52 Thông tư số 128/2013/TT-BTC để thực hiện. Theo đó, để tạođiều kiện cho Tập đoàn, tránh việc phải tháo gỡ thiết bị ra khỏi hệ thống đangvận hành, khi khai tờ khai mới nếu hệ thống xác định phải kiểm tra thực tế hànghóa thì cho phép sử dụng kết quả kiểm hóa tại tờ khai tạm nhập để giải quyếtthủ tục theo quy định. Đối với trường hợp tại thời điểm tạm nhập Tập đoàn đãthực hiện đầy đủ chính sách quản lýnhập khẩuhoặc thiết bị tạm nhập không thuộc đối tượng phải thực hiện chính sách quản lýmặt hàng nhập khẩu thì khi chuyển quyền sở hữu không yêu cầu Tập đoàn phải thựchiện chính sách quản lý nhập khẩu đối với thiết bị này nữa.

2/ Đối với vướng mắc liên quan đến việc kiểm tra thựctế hàng hóa, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể tại công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày29/4/2014 (gửi kèm). Theo đó, đối với trường hợp nhập khẩu thuộc đối tượng đượcchuyển cửa khẩu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày15/11/2005 của Chính phủ khi mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quanngoài cửa khẩu thì Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi lưu giữ hàng hóa có thể tiếnhành kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi mở tờkhai.

3/ Về nội dung đề nghị được phép làm thủ tục tạm nhập- tái xuất tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội hoặc Chi cục Hải quan Quản lý hàngĐầu tư Gia công thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan ghi nhậnsẽ báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện thống nhất trong Thông tư sửađổi, bổ sung Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tập đoàn Viễn thôngVietel biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh