BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 684/BNN-KH
V/v đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển và chuyển giao giống thuốc lá mới giai đoạn 2013-2015.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Bộ Công Thương

Phúc đáp công văn số 1917/BCT-KHCN ngày 09/3/2012 của BộCông Thương về việc đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển và chuyểngiao các giống thuốc lá mới giai đoạn 2013-2015, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ýkiến như sau:

Việc quy hoạch, đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu pháttriển và chuyển giao các giống thuốc lá mới để phục vụ cho nhu cầu của ngànhthuốc lá Việt Nam là cần thiết. Đối với cây thuốc lá, là loại cây không thuộcdự án ưu tiên đầu tư (tại khoản 8, mục III, Điều 1) của Quyết định 2194/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, căn cứ vào nhu cầu phát triển giống phục vụcho vùng nguyên liệu thuốc lá, đề nghị Bộ Công Thương xem xét, quyết định chủtrương đầu tư cho phù hợp.

Đối với các dự án thuộc Chương trình giống, theo Quyết địnhsố 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ chủ quản cho phépchủ trương đầu tư, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành. Về cơ chếchính sách, thực hiện theo và Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT , ngày 01/3/2012 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT- Tài chính - Kế hoạch và Đầu tư và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.Trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm đến kỳ kế hoạch, đề nghị Bộ xácđịnh và tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đểcân đối ngân sách trình Thủ tướng Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đề nghị QuýBộ nghiên cứu, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng