BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 684/BNN-TY
V/v Kiểm tra công tác kiểm dịchgia cầm tại Sơn La, Hà Nội và sửa đổiQuyết định s 47/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Kính gửi: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việckiểm tra làm rõ sai phạm trong côngtác kiểm dịch vận chuyển đối với lô hàng 2.335 con gà thịt từ Sơn La đi LaiChâu có nguồn gốc từ Hà Nội theo phản ánh tại Công văn số 18/C49 -P6 ngày04/01/2013 của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) - Bộ Côngan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y tổ chức kiểmtra công tác kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch tại Sơn La và Hà Nội kết quả kiểm tra như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM DỊCH VẬN CHUYỂN GIA CẦMTẠI SƠN LA VÀ HÀ NỘI.

1. Tại Sơn La.

Sau khi làm việc với Chi cục Thú y Sơn La, ông Hà VănTiêm (người trực tiếp thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đốivới lô hàng trên) và ông Nguyễn Tài Sinh (chủ hộ kinh doanh gia cầm tại thànhphố Sơn La), đoàn kiểm tra đã có kết luận như sau:

- Tại cơ sở kinh doanh gia cầm của ông Nguyễn Tài Sinh có 03 ô chuồng nuôinhốt gia cầm, tại thời điểm khai báo kiểm dịch có khoảng 5.000 con gà lôngtrắng, gà lông đỏ và gà Ai Cập, trong đó có cả số gà còn tồn lại từ ngày27/12/2012; ông Sinh cho biết “lô hàng vận chuyển lên Sơn La ngày 28/12/2012,sau khi Chi cục Thú y Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô gà 2.000 con,ông Nguyễn Tích Tảo (chủ hàng) đã bỏ lại khoảng 1.000 con gà lông trắng và lấythêm khoảng trên 1.000 con gà lông màu nâu đỏ (gà đẻ trứng loại thải) để chuyểnlên Sơn La theo đặt hàng của ông Sinh”.

- Ông Hà Văn Tiêm đã thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch động vậtra ngoài tỉnh số 39/CN-KDĐVNT ngày 28/12/2012 dựa trên cơ sở Giấy chứng nhậnkiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh số 0026642/CN-KDĐVNT ngày28/12/2012 do Chi cục Thú y Hà Nội cấp. Tuy nhiên ông Tiêm đã không xác địnhđược số gà chủ hàng khai báo để vận chuyển tiếp đi Lai Châu thuộc lô hàng theoGiấy chứng nhận kiểm dịch động vật nào do Chi cục Thú y Hà Nội cấp.

- Quá trình kiểm dịch, ông Tiêm chỉ hỏi chủ hàng có Giấy chứng nhận kiểmdịch t gốc hay không và kiểm trasơ bộ tình trạng sức khỏe của gia cầm; không kiểm tra cụ thể số lượng gia cầm theo khaibáo, không lập biênbản ghinhận tình trạng vệ sinh thú y;không thực hiện giám sát việc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển; không thựchiện niêm phong phương tiện vận chuyển cũng như không thực hiện khử trùng tiêuđộc phương tiện vận chuyển theo quy định;

- Giấy chứng nhận kiểm dịch số 39/CN-KDĐVNT do ông Tiêm cấp có sửa chữa sốhiệu nhưng không đóng dấu xác nhận sửa chữa; nhiều nội dung trong giấy không rõràng.

Như vậy ông Tiêm đã không thực hiện đúng chức tráchcủa cán bộ kiểm dịch khi thực thi công vụ, không thực hiện đúng quy trình kiểmdịch theo quy định tại Quyết đnh số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn quy định về trình tự thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểmtra vệ sinh thú y.

2. Tại Hà Nội:

- Chi cục Thú y Hà Nội đã tổ chức thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứngnhận kiểm dịch theo quy định;

- Trên địa bàn huyện Chương Mỹ có khoảng 200 cơ sở chăn nuôi gà đẻ (khoảng1.000.000 con). Kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi gia cầm Hùng Cường, chủ trang trại xác nhận có bán cho ôngNguyễn Tích Tảo 2000 con gà đẻ trứng loại thải màu lông đỏ, tại Trạm Thú yChương Mỹ có lưu các bộ hồ sơ kiểm dịch của chủ hàng Nguyễn Tích Tảo.

- Làm việc vi ông Nguyễn Tích Tảo, chủhộ kinh doanh gia cầm từ Hà Nội lên Sơn La đã thừa nhận “hàng ngày sau khi thumua gia cầm về (đã có giấy Chứng nhận kiểm dịch) ông Tảo đã tự ý cắt niêm phongkẹp chì và thả gia cầm vào các ô chuồng nuôi nhốt tại nhà sau đó cung cấp gà đicác địa phương theo yêu cầu của khách hàng do vậy lô hàng ngày 28/12/2012 có cảgà lông trắng và gà lông đỏ (gà loại thải). Như vậy, ông Tảo đã có hành vi gianlận thương mại và vi phạm quy định về kiểm dịch vận chuyển động vật theo quyđịnh tại Nghị định số 40/2009/NĐ-CP ngày 24/4/2009 của Chính phủ quy định xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểmsoát vận chuyển gia cầm.

3. Biện pháp xử lý

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Cục Thú y đã có Công văn số 109/TY-TTrPCngày 18/01/2013, trong đó có kiến nghị với Chi cục Thú y Sơn La: Tổ chức kiểmđiểm làm rõ sai phạm và trách nhiệm của ông Hà Văn Tiêm trong việc kiểm dịch vàcấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với lô hàng nêutrên; đình chỉ công tác kiểm dịch vàcấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với ông Hà Văn Tiêm; hủy bỏ Quyết định ủyquyền cho ông Hà Văn Tiêm thực hiện kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịchđộng vật, sản phẩm động vật ra ngoài tỉnh; tạm thời thu lại Thẻ kiểm dịch độngvật, Biển hiệu kiểm dịch động vật của ông Tiêm trong thời gian chờ kết quả xửlý vi phạm của Cục Thú y;

- Theo báo cáo của Chi cục Thú y Sơn La, ngày 01/02/2013, Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đãban hành Quyết định số 41/QĐ-SNN về việc kỷ luật ông Hà Văn Tiêm với hình thứccảnh cáo do vi phạm các quy định về kiểm dịch, cấp giấychứng nhận kiểm dịch đối với lô hàng gà thịt nêu trên; Quyết định số 42/QĐ-SNNvề việc kỷ luật ông Trần Văn Sáng (Trạm trưởng Trạm Thú y Tp. Sơn La) với hìnhthức khiển trách do thiếu trách nhiệm trong quản lý.

- Căn cứ mức độ vi phạm và Quyết định xử lý kỷ luật của Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn Sơn La, ngày06/02/2013 Cục Thú y đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-TY-KD về việc thu hồi Thẻ,Biển hiệu kiểm dịch động vật đối với ông Hà Văn Tiêm, kiểm dịch viên động vậtthuộc Chi cục Thú y Sơn La.

- Cục Thú y sớm có văn bản chỉ đạo Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố thốngnhất cách ghi giấy chứng nhận kiểmdịch trong đó ghi rõ đặc điểm của gia cầm (màu lông); ghi rõ gia cầm thịt, giacầm đẻ trứng loại thải hoặc ghi tuổi gia cầm; ghi theo số lượng con (cho phép ±5%) và trọng lượng.

II. VỀ SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VIỆC QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN GIACẦM DƯỚI 50 CON TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 47/2005/QĐ-BNN NGÀY 25/7/2005:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia An toàn vệ sinh thực phẩm tại Công vănsố 9382/VPCP-KGVX ngày 19/11/2012 của Văn phòng Chính phủ, trong đó có nội dungyêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định sửa đổi quyđịnh đối với việc quản lý vận chuyển gia cầm dưới 50 con tại Quyết định số47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 quy định số lượng động vật, khối lượng sản phẩmđộng vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch (sau đây gọi tắt là Quyếtđịnh số 47), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Thông tư sửa đổiQuyết định số 47 và tổ chức lấy ý kiến các cơ quan liên quan tại một số hộinghị, cuộc họp. Các ý kiến cho rằng:

1. Pháp lệnh Thú y năm 2004 quyđịnh khi vận chuyển động vật, sản phẩm động vật với số lượng, khối lượng lớn rakhỏi huyện phải được kiểm dịch một lần tại nơi xuất phát (tại Khoản 1 Điều 23).Để làm rõ thế nào là khối lượng, số lượng lớn, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đã ban hành Quyết định số 47 quy định số lượng động vật, khối lượngsản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểmdịch.

2. Nếu chỉ điều chỉnh số lượng gia cầm phải kiểm dịch khi vận chuyển rakhỏi huyện với số lượng ít hơn 50 con, người kinh doanh, người vận chuyển vẫncó thể trốn tránh việc kiểm tra bằng cách vận chuyển với số lượng nhỏ hơn quyđịnh, nên vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Nếu không quy định về số lượng mà tổchức kiểm soát từng con gia cầm khi vận chuyển thì khó khả thi, ảnh hưởng đếnviệc tiêu thụ gia cầm của các hộ gia đình, chăn nuôi nhỏ lẻ; ngoài ra còn gâyphiền hà cho người dân, không phù hợp với Pháp lệnh Thú y.

3. Quyết định số 47 là văn bản quy phạm pháp luật áp dụng chung chocả nước; việc sửa đổi, bổ sung cầnthực hiện theo đúng quy trình và lấy ý kiếncác địa phương do vậy cần phải cóthời gian nhất định. Do vậy các đại biểunêu ý kiến để sớm áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc vậnchuyển, kinhdoanh, tiêu thụ gà nhập lậunên thực hiện thí điểm việc kiểm soát của cácngành, các cấp thuộc xã phường, tạimột số tỉnh thành (như Lạng Sơn, HàNội, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An) trước khi áp dụng rộngrãi trong cả nước.

Trên cơ sở các ý kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn xin đềxuất với Chínhphủ cho tổ chức thực hiện thí điểm tại năm tỉnh thành nêutrên, theo hướng: Nếu vận chuyển giacầm dưới 50 con thì không phải thựchiện kiểm dịch nhưng phải được thú y cơ sở hoặc y ban nhân dân xã,phường xác nhận rõ địa chỉ trangtrại nuôi hoặc chủ nuôi cụ thể; nếu khôngchứng minh được nguồn gốc thì phải xử lý tiêu hủy. Thời gian thực hiện thíđiểm 01 năm, sau đó có báo cáo tổngkết, đánh giá kết quả và báo cáo Chínhphủ.

Trên đây là kết quả kiểm tra việc kiểm dịch và cấpgiấy chứng nhậnkiểm dịch tạiChi cục Thú y Sơn La, Hà Nội và ý kiến về việc sửa đổi quyđịnh kiểm dịch vận chuyển dưới 50con gia cầm để giết mổ, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo củaPhó Thủ tướng./.

Nơi nhận:
- Phó Th tướng Nguyễn Thiện Nhân;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- C49, Bộ Công an;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND tỉnh Sơn La;
- Sở NN&PTNT Hà Nội, Sơn La;
- Lưu VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám