TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 684/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phần mềm

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển và Sảnxuất phần mềm HDAPPS.
(Đ/c: Phòng 402, Tầng 4 Tòa nhà MaritimeBank, số 180 Nguyễn Công Trứ; P. Nguyễn TháiBình, Q.1 Tp. HồChí Minh)

Trả lời công văn số 3015-CV-HDAPPS ngày 11/6/2015 của Côngty Cổ phần Phát triển và Sản xuất phần mềm HDAPPS nêu vướng mắc về việc mở tờkhai hải quan nhập khẩu, xut khẩu phần mềm qua mạng internet, Cục Giám sát quảnlý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6, Điều 4 Luật Hải quan quy định: Hàng hóa bao gồm động sản có tên gọivà mã số theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được xuất khẩu,nhập khẩu, quá cảnh hoặc lưu giữ tại địa bàn hoạt động hải quan.

Đối với phần mềm, hiện nay chưa có mã số trong Danh mục HSvà Danh mục biểu thuế; phần mềm xuất khẩu, nhập khẩu qua mạng Internet khôngqua địa bàn giám sát của cơ quan hải quan, do vậy không thuộc phạm vi điều chỉnhcủa Luật Hải quan. Cơ quan Hải quan không yêu cầu Công ty phải làm thủ tục hải quan đối với phần mềmxuất khẩu, nhập khẩu qua mạng internet.

Về nội dung liên quan đến thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ,phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử làm cơ sở bổ túc hồ sơ đăng ký khấutrừ thuế giá trị gia tăng không thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan hải quan,đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế nội địa để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lờiđể Công tyđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha