BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6840/BTC-TCT
V/v trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhận được công văn củamột số đơn vị hỏi về chính sách thuế TNDN đối với chi phí khấu hao TSCĐ là côngtrình xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyềnsở hữu công trình xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/08/2005 đến ngày09/12/2009) và thay thế tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 củaChính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tàisản khác gắn liền với đất (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2009) thì Giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theoquy định của các Nghị định này là cơ sở pháp lý để nhà nước bảo hộ quyền sở hữucủa các chủ thể và các chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theoquy định của pháp luật.

Tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính (thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ) áp dụng từ ngày 01/01/2010 quy định nguyên tắc quản lý tài sảncố định: "Mọi TSCĐ trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng (gồm biên bảngiao nhận TSCĐ, hợp đồng, hóa đơn mua TSCĐ và các chứng từ, giấy tờ khác cóliên quan). Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theodõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõiTSCĐ".

Tại khoản 1 và tiết h điểm 2.2khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính vềthuế TNDN áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2012 trở đi quy định các khoảnchi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

"1. Trừ các khoản chi nêu tạiKhoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điềukiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liênquan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứngtừ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2.2. Chi khấu hao tài sản cố địnhthuộc một trong các trường hợp sau:

h) …

Trường hợp công trình trên đất nhưtrụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuấtkinh doanh được xây dựng trên đất thuê, đất mượn của các tổ chức, cá nhân, hộgia đình (không trực tiếp thuê đất của nhà nước hoặc thuê đất trong khu côngnghiệp) doanh nghiệp chỉ được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ theo đúngmức trích khấu hao tài sản cố định quy định hiện hành của Bộ Tài chính đối vớicác công trình này nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hợp đồng thuê đất, mượn đấtgiữa doanh nghiệp với đơn vị có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu tráchnhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hợp đồng.

- Hóa đơn thanh toán khối lượngcông trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lýhợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã sốthuế của doanh nghiệp.

- Công trình trên đất được quản lý,theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định".

Xuất phát từ tình hình thực tế việccấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắnliền với đất hiện nay vẫn còn chậm, số lượng tồn đọng cần cấp giấy chứng nhậncòn nhiều; một số quy định của pháp luật liên quan đến cấp giấy chứng nhận chưaphù hợp với thực tế; thủ tục cấp giấy chứng nhận ở một số địa phương còn phứctạp, chưa đúng quy định, thời gian thực hiện còn kéo dài. Thủ tướng Chính phủđã có Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/04/2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cườngbiện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Để tháo gỡ kịp thời những khó khăncủa doanh nghiệp vướng mắc trong thực tế về các thủ tục giấy tờ chứng minhquyền sở hữu công trình phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và căn cứ cácquy định nêu trên, kể từ kỳ tính thuế năm 2012 trở đi, Bộ Tài chính hướng dẫn nhưsau:

1) Trường hợp doanh nghiệpcó công trình xây dựng hợp pháp trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửahàng sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì doanhnghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sử dụng tài sản cố định quyđịnh hiện hành của Bộ Tài chính đối với các công trình này nếu đáp ứng các điềukiện như sau:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụngđất mang tên doanh nghiệp hoặc có hợp đồng thuê đất, mượn đất giữa doanh nghiệpvới đơn vị có đất và đại diện doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước phápluật về tính chính xác của hợp đồng.

- Hóa đơn thanh toán khối lượngcông trình xây dựng bàn giao kèm theo hợp đồng xây dựng công trình, thanh lýhợp đồng, quyết toán giá trị công trình xây dựng mang tên, địa chỉ và mã sốthuế của doanh nghiệp;

- Công trình trên đất được quản lý,theo dõi hạch toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản cố định.

2)Trường hợp cơ quan cóthẩm quyền đã xử lý không được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN đối với các công trình trên đất do không đáp ứngđiều kiện giấy tờ chứng minh quyền sở hữu công trình xây dựng thì không điềuchỉnh lại việc quyết toán thuế của các năm trước đây. Kể từ kỳ tính thuế năm2012 trở đi, nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về thủ tục nêu tại điểm 1của công văn thì doanh nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khixác định thu nhập chịu thuế TNDN theo đúng mức trích khấu hao và thời gian sửdụng tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Trường hợp doanhnghiệp đáp ứng đủ các điều kiện về giấy tờ, thủ tục nêu tại điểm 1 của công vănvà đang trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịuthuế TNDN theo mức trích quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày20/10/2009 của Bộ Tài chính thì tiếp tục được trích khấu hao vào chi phí đượctrừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo mức trích khấu hao và thời giansử dụng tài sản cố định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào văn bảnquy phạm pháp luật và điều kiện thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị theo quyđịnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST; Vụ PC-BTC;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (2b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn