BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6840/TCHQ-GSQL
V/v thuê kho nằm ngoài DNCX của Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh ĐồngNai.

Trả lời công văn số 876/HQĐNa-GSQL ngày 6/5/2014 củaCục Hải quan tỉnh Đồng Nai v/v vướng mắc về thủ tục hải quan đối với DNCX thuêkho chứa hàng ngoài DNCX, để hỗ trợ Công ty Tae Kwang Vina trong thời gian chờkhắc phục hậu quả do bị ảnh hưởng bởi đợt gây rối vừa qua tại Đồng Nai, trên cơsở đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho Công ty Tae Kwang Vina được thuê khocủa Công ty Cổ phần An Bình tại địa chỉ khu phố 11, phường An Bình, thành phốBiên Hòa, tỉnh Đồng Nai để lưu giữ giày thành phẩm nếu kho đảm bảo yêu cầu giámsát của cơ quan hải quan.

2. Giao Chi cục Hải quan KCX Long Bình thực hiện quảnlý, giám sát về hải quan đối với kho nêu trên.

3. Việc kiểm tra giám sát hải quan đối với kho chứahàng hóa của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điểm b, c, d khoản 11Điều 24 Thông tư 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 của Bộ Tài chính. Riêng việcthông báo theo quy định tại điểm b Thông tư 22/2014/TT-BTC Chi cục Hải quanKCX Long Bình chỉ yêu cầu doanh nghiệp thực hiện lần đầu tiên khi đưa sản phẩmvào kho để lưu giữ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinhvượt thẩm quyền đề nghị báo cáo kịp thời với Tổng cục Hải quan để được hướngdẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh ĐồngNai được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh