BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6840/TCHQ-TXNK
V/v: hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Điện t Samsung HCMC CE Complex.
(938 Quc l1A, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn s06/ 15/LOG-SEHC ngày 29/06/2015 của Công ty TNHH Điện tửSamsung HCMC CE Complex đnghị hướng dẫn về việc áp dụng chính sách thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn ckhoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 củaChính phủ, thì: Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanhnghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, khu ngoại quan, khu kinh tế thương mạiđặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướngChính phủ, có quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài làquan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ khoản 15 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CPthì :Hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quankhông sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vàothị trường trong nước được miễn thuế nhập khẩu; trường hợp có sử dụng nguyên liệu,linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nướcchi phí nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thànhtrong hàng hóa đó.

Căn cứ Khoản 16 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráptại khu phi thuế quan được quy định như sau:Trường hợp có sử dụng nguyên liệu,kinh kiện nhập khẩu từ nước ngoài, khi nhập khẩu vào thị trường trong nước phảinộp thuế nhập khẩu, căn cứ và cách tính thuế nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫntại khoản 2 Điều 40 Thông tư này.

Căn cứ khoản 2 Điều 40 Thông tư số 38/2015/TT-BTCthì “Đối với hàng hóa sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khi phi thuếquan có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài nêu tại khoản 16Điều 103 Thông tư này thì thực hiện tính thuế theo quy định của Thủ tướng Chínhphủ về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩuvà các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính”

Căn cứ khoản 6 Điều 12 của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chínhsách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu, thì: “..trường hợp có sử dụngnguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào nội địa ViệtNam chỉ phải nộp thuế nhập khẩu tính trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩucấu thành trong hàng hóa đó…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Điệntử Samsung HCMC CE Complex là doanh nghiệp chế xuất, có hàng hóa sản xuất, giacông, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan, sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhậpkhẩu từ nước ngoài nêu tại khoản 16 Điều 103 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì thựchiện tính thuế theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế,chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (quy định hiện hành là khoản6 Điều 12 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Điện tửSamsung HCMC CE Complex được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK-CS (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái