BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6841/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.
(S 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu, Tnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tiếp theo công văn số 58 46/TCHQ-TXNK ngày 26/6/2015 của Tổngcục Hi quan về việc x lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 7 Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCNViệt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về việc tiếptục hợp tác trong lĩnh vực thămdò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địaCHXHCNVN Việt Nam trong khuôn khLiên doanh Việt-Nga Vietsovpetro “Vietsopetro (gọi ttlà Hiệp định) thì Miễn cho Liên doanh thuế hải quantrên lãnh thổ CHXNCN Việt Nam trong khi chuyển đến và chuyển đi các vật tư, thiếtbị và hàng hóa vật tư dùng cho việc thực hiện hoạt động chính của Liên doanh”

Căn cứ quy đnh tạikhon 21 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “hàng hóa nhập khẩu đượcmiễn thuế nhập khẩu theo Điều ước quốc tế” thuộc đối tượngmin thuế nhập khu.

Căn cứ quy định tại điểmb khon22 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khu ủy thác hoặc trúng thu nhập khẩu hàng hóa (giá cung cấp hàng hóa theo hợp đồng ủy thác hoặcgiá trúng thầu theo quyết địnhtrúng thầu không bao gồm thuế nhập khẩu) đ cung cpcho các đối tượng được hưởng ưu đãi miễnthuế nhập khu theo Điều ước quốc tế thì cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu ủy thác, trúng thầu.

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp các nhàthầu trong nước của Liên doanh Vietsovpertro nhập khẩu vật tư, thiết bị để thựchiện bảo hành cho giàn khoan dầu khí, tàu thuyền, phương tiện nổi cung cấp choVietsovpetro để sử dụng cho lô 09.1 được miễn thuế nhập khẩu.

H sơ, thủ tục miễnthuế thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 104, Điều 105, Điều 106 Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015của Bộ Tài chính. Ngoài ra, Tngcục Hải quan hướng dẫn rõ thêm mộtsố điểm như sau:

- Liên doanh Vietsovpetro phối hợp với nhà thầu có trách nhiệm lập d toán s lượng vttư, máy móc, thiết bị dự kiến dùng để phục vụ bảo hành cho giàn khoan dầu khí và giàn khai thác du khí cung cấp cho lô 09.1 đ xây dựng Danh mục hàng hóa nhập khu miễn thuế.

- Danh mục vt tư, máy móc, thiết bị bảo hành cho giàn khoan dầu khí và giànkhai thác dầu khí cung cấp choLiên doanh Vietsovpetro sử dụng cho lô 09.1 do Liên doanh Vietsovpetro chịu trách nhiệm đăng ký với cơ quan hảiquan.

- Hợp đồng cung cấp hàng hóa giữa Liên doanh Vietsovpetro và nhà thầu phảithể hiện nhà thầu trách nhiệm bo hành sản phẩm, đến hết thời hạn theo thỏa thuận.

- Trên tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩuphải ghi ra hàng hóa phục vụ bảo hành d án chế tạo,đóng mới, sửa cha giàn khoan dầukhí, tàu thuyền, phương tiện ni, cụm h thống thiết bị cho giàn khoan và giàn khai thác dầu khí cung cấp cho Liêndoanh Vietsovpetro sử dụng cho lô 0.91.

- Các nhà thầu phải mở hệ thngs sách riêng để theo dõi số lượng vật tư, máy móc,thiết bị đã được miễn thuế nhập khẩu để phục vụ công tác bảo hành nêu trên.

- Liên doanh Vietsovpetro có trách nhiệm theo dõi việcsử dụng hàng hóa do nhà thầu nhập khẩu đúng mục đích đã được kê khai.

- Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày thứ 90 kể từngày kết thúc năm báo cáo tài chính, Liên doanh Vietsovpetro có trách nhiệm báocáo tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế để phục vụ công tác bảo hànhtrong năm tài chính cho cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Liên doanh Việt – NgaVietsovpetro biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Cục HQ Bà Rịa – Vũng Tàu (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái