BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------
V/v: Người khai hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương liên quan đến việc thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 59 Thông tư số 128/2013/TT-BTC và khoản 5 Điều 6 Thông tư số 22/2014/TT-BTC về điều kiện người khai hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan phải được công nhận là đại lý hải quan; Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại buổi làm việc ngày 07/6/2014 nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương; Để đảm bảo hoạt động cung ứng dịch vụ kho ngoại quan không bị gián đoạn, không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn về người hai hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan như sau:
Chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan hoặc đại lý hải quan làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan theo quy định tại Điều 26 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; trường hợp chủ kho chưa được công nhận là đại lý hải quan thì phải có nhân viên khai hải quan được đào tạo qua các cơ sở đào tạo quy định tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T/T Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)
- Cục HQ Đồng Nai; (thay trả lời)
- Cục HQ Bình Dương; (thay trả lời)
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh