BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6846/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc hồ sơ hoàn thuế đối với hàng xuất SXXK

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH Phương Nam.
(Số 543 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 14/CV-PN ngày 19/5/2014 của Công ty TNHH Phương Nam về việc không cung cấpđược tờ khai nhập khẩu (bản chính) trong hồ sơ hoàn thuế đối với mặt hàng gỗ cónguồn gốc nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc xử lý không thu thuế xuất khẩu mặt hàng gỗxuất khẩu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu, Bộ Tài chính đã có côngvăn số 1279/BTC-TCHQ ngày 24/01/2014 hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hà Nội và Côngty TNHH Phương Nam thực hiện.

Trường hợp của Công ty TNHH Phương Nam đề nghị CụcHải quan TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra sổsách, chứng từ kế toán, phiếu nhập - xuấtkho, thẻ kho, chứng từ thanh toán tiền hàng, kiểm tra định mức, kiểm tra cácgiao dịch liên quan (nếu cần thiết)... của lô hàng theo hướng dẫn tại công vănsố 1279/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính, qua kết quả kiểm tra nếu xác định toàn bộ lôhàng gỗxuất khẩuđược sản xuất từ nguồnnguyên liệu nhập khẩu theo quy định tại công văn số 1279/BTC-TCHQ thì thực hiệnkhông thu thuế /hoàn thuế xuất khẩu đã nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. HàNội và Công ty TNHH Phương Nam được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân