VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6848/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2015

Kính gửi: y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 3378/UBND-ĐTMT ngày 18tháng 6 năm 2015), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4829/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15 tháng 7 năm 2015), Tàichính (văn bản số 11112/BTC-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2015), Giao thông vận tải(văn bản số 8552/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 7 năm 2015) về đề xuất thực hiện dựán đầu tư xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy (Dự án), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảicó ý kiến như sau:

y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp Dự án nêu trên vào kế hoạchđầu tư trung hạn 2016 - 2020 từ nguồn cân đối ngân sách địa phương của Thành phốđể triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liênquan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. B TRƯNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ
NHIỆM




Nguyễn Cao Lục