BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 685/BGTVT-KHĐT
V/v: Triển khai thực hiện các gói thầu thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép -Thị Vải

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Ban Quản lý dự án 85.

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 24/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư dự án; quyếtđịnh số 40/QĐ-BGTVT ngày 05/01/2006 của Bộ GTVT phê duyệt đầu tư bổ sung, điềuchỉnh Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải; quyết định số 734/QĐ-BGTVTngày 21/3/2008 của Bộ GTVT về việc tách hạng mục cầu và đường nối từ Quốc lộ 51đến cảng Cái Mép thành Tiểu dự án thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép -Thị Vải;

Thực hiện văn bản số 32/TB-BGTVTngày 20/01/2009 của Bộ GTVT thông báo kết luận của Thứ trưởng thường trực NgôThịnh Đức tại cuộc họp về tình huống đấu thầu gói thầu số 03 “Nạo vét luồng vàcung cấp lắp đặt hệ thống phao tiêu báo hiệu” - Dự án phát triển cảng quốc tếCái Mép - Thị Vải;

Bộ Giao thông vận tải có ý kiếnnhư sau:

1. Để đảm bảo tiến độ dự án hiệnđang rất cấp bách, cho phép tiếp tục triển khai các gói thầu còn lại của dự ántrong thời gian hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

2. Chấp thuận tách hạng mục cungcấp và lắp đặt hệ thống phao tiêu, tín hiệu khỏi phạm vi gói thầu số 3 và thựchiện bằng nguồn vốn đối ứng của dự án.

3. Ban Quản lý dự án 85 và cácđơn vị liên quan tổ chức triển khai các gói thầu của dự án theo quy định, đảmbảo tiến độ, đồng thời khẩn trương hoàn tất thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tưcủa Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Cục QLXD&CL CTGT;
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, KHĐT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức