BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC BẢO TRỢ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 685/BTXH-VPGN
V/v: hướng dẫn mã hoá phiếu điều tra.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Triển khai thực hiện Chỉ thị 1752/CT-TTg ngày 21/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra hộnghèo trên toàn quốc và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Bảo trợ xã hộiphối hợp với Trung tâm Thông tin đang nghiên cứu xây dựng Đề án cơ sở dữ liệuquản lý hộ nghèo. Phần mềm nhập tin phiếu điều tra là một nội dung của Đề án vàđang được xây dựng để kịp chuyển giao cho các địa phương phục vụ cuộc điều tranày.

Để thống nhất và bảo đảm chất lượngthông tin đầu vào cho cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèo trên toàn quốc, Cục Bảotrợ xã hội hướng dẫn cách ghi phiếu, mã hoã các thông tin phiếu thu thập đặcđiểm hộ nghèo, hộ cận nghèo và hướng dẫn lập số quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèocho cấp xã (kèm theo công văn). Đồng thời sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao phầnmềm nhập tin điều tra đến các tỉnh.

Đề nghị các Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện tốt việc nhập tinphiếu điều điều tra bảo đảm yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hộ nghèotoàn quốc.

Mọi vấn đề liên quan xin liên hệ Vănphòng giảm nghèo, Cục Bảo trợ xã hội, điện thoại 04- 37478677; Email:[email protected]/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VPGN.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Trường Thi

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 685/BTXH-VPGN hướng dẫn mã hoá phiếu điều tra