BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 685/TCHQ-KTTT
V/v hoàn tiền thuế NLSXXK

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quang
 (121-123-125 Đường Hàm Nghi, Q1 - TP.HCM)

Trả lời công văn số 83/CV-KHVT /DQ ngày 22/01/2009 của Côngty Cổ phần Bóng đèn Điện quang về đề nghị hoàn lại tiền thuế nhập khẩu nguyênvật liệu thực hiện hợp đồng sản xuất xuất khẩu sang Cu Ba, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.1.2 mục III Phần C và điểm 5 mục I Phần E -Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu; thì:

Đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩudoanh nghiệp đã nộp thuế (trong hạn hoặc ngoài thời hạn) được hoàn lại tiềnthuế theo nguyên tắc chỉ được hoàn lại tiền thuế tương ứng với sản phẩm thực tếxuất khẩu.

Tuy nhiên, theo công văn kiến nghị hoàn thuế của Công tychưa nêu rõ đã thực xuất khẩu hàng hoá hay chưa xuất khẩu hàng hoá. Vì vậy, đểđược xem xét, giải quyết cụ thể, đề nghị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện quangliên hệ trực tiếp với đơn vị Hải quan địa phương nơi làm thủ tục xuất khẩu hànghoá để được hướng dẫn, kiểm tra và giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần bóng đèn Điệnquang biết và thực hiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng