BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 685/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2009

Kínhgửi: Cục thuế TP.Hà Nội

Trả lời công văn số 1484/CT-THNVDT ngày 11/02/2009 của Cục thuế TP. Hà Nội hỏi về thuế TNCN đối vớichuyển nhượng bất động sản (BĐS), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xác định nghĩa vụ thuế đốivới một số khoản thu nhập có nguồn gốc phát sinh trong năm 2008, Bộ Tài chínhđã có công văn số 1681/BTC-TCT ngày 31/12/2008, công văn số 762/BTC-TCT ngày16/01/2009 và công văn số 1845/BTC-TCT ngày 18/2/2009...hướng dẫn thực hiện.Tại công văn số 762/BTC-TCT ngày 16/1/2009 có hướng dẫn: ''Trường hợp cá nhânđã có hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư và đã nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quanNhà nước có thẩm quyền trước ngày 01/1/2009 thì không thu thuế TNCN đối vớiphần giá trị nhà; đối với phần giá trị đất được phân bổ (nếu có) thì thực hiệnnộp thuế CQSDĐ theo hướng dẫn ở mục trên''.

Như vậy theo hướng dẫn trên thì:đối với những cá nhân có hợp đồng chuyển nhượng nhà chung cư trước ngày01/1/2009 nhưng nộp hồ sơ hợp lệ cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền từ ngày01/01/2009 trở đi sẽ thực hiện kê khai, khấu trừ và nộp thuế theo Luật thuếTNCN.

Thu nhập tính thuế từ chuyểnquyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua vàcác chi phí hợp lý có liên quan. Trường hợp không xác định được giá mua hoặcgiá mua ghi trên hợp đồng cao hơn thực tế tại thời điểm mua thì thuế thu nhậpcá nhân được tính theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng (bao gồm: phần giátrị nhà và phần giá trị đất được phân bổ (nếu có).

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QL THUẾ TNCN
Nguyễn Huy Trường