ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6852/SLĐTBXH-LĐ
Về báo cáo tiền lương, tiền thưởng cuối năm 2008 đối với người lao động

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Sở, Ban, ngành, Tổng công ty;
- Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp;
- Ủy ban nhân dân Quận, Huyện;
- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố.

Để thực hiện tốt chế độ chínhsách đối với người lao động, nhất là chế độ trả lương, trả thưởng vào thời điểmcuối năm 2008, nhằm đảm bảo người lao động an tâm làm việc trong những ngàycuối năm, tránh những tranh chấp lao động có thể xảy ra. Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở, Ban, ngành, Tổng Công ty, BanQuản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện và cácdoanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh thực hiện tốt những nội dung sau:

1) Đối với các Sở, Ban,ngành, Tổng Công ty, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, Ủy ban nhândân Quận, Huyện:

- Chỉ đạo các doanh nghiệp thuộcquyền quản lý rà soát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, trước hết ởnhững doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động, xử lý kiên quyết,kịp thời những doanh nghiệp cố tình không thực hiện đúng quy định pháp luật laođộng;

- Tăng cường công tác hướng dẫndoanh nghiệp đảm bảo thực hiện việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng, nhất làvào thời điểm cuối năm và tết âm lịch. Doanh nghiệp phải công bố công khai mứclương, mức thưởng, thời gian trả lương, trả thưởng để người lao động biết,tránh tình trạng doanh nghiệp nợ tiền lương, tiền thưởng của người lao động;

- Tiếp tục nhắc nhở, hướng dẫndoanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởngtheo quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính Phủ, đốivới những doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng lương nay không còn phùhợp với quy định hiện hành thì phải xây dựng lại và đăng ký kịp thời với cơquan lao động địa phương theo phân cấp hiện hành.

2) Đối với các doanh nghiệpthuộc các thành phần kinh tế:

- Thực hiện đầy đủ các quy địnhcủa pháp luật lao động, phải xây dựng thang lương, bảng lương, quy chế trảlương để áp dụng trong doanh nghiệp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời nhữngnội dung không còn phù hợp trong thang lương, bảng lương và đăng ký với cơ quanlao động theo phân cấp hiện hành;

- Đảm bảo thực hiện việc thanhtoán đầy đủ, kịp thời tiền lương cho ngưòi lao động, không để xảy ra tình trạngdoanh nghiệp nợ tiền lương;

- Căn cứ vào kết quả hoạt độngsản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, ngườisử dụng lao động xây dựng kế hoạch thưởng cho người lao động làm việc tại doanhnghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đãthỏa thuận;

- Doanh nghiệp phải công bố rõràng mức lương, mức thưởng, thời gian trả lương, trả thưởng để người lao độngbiết vào thời điểm cuối năm và tết âm lịch;

- Trả lương, trả thưởng đầy đủ,kịp thời theo kế hoạch đã thông báo cho người lao động. Không để xảy ra tình trạngdoanh nghiệp nợ tiền lương, tiền thưởng của người lao động và vi phạm các quyđịnh của pháp luật lao động, dẫn đến những tranh chấp lao động có thể xảy ra.

3) Báo cáo tiền lương, tiềnthưởng cuối năm 2008:

Các doanh nghiệp thực hiện báocáo tiền lương, tiền thưởng theo biểu mẫu đính kèm công văn này. Nội dung báocáo này phải được hoàn tất theo mẫu và gửi trước ngày 31/12/2008;

4) Nơi nhận báo cáo:

- Đối với công ty nhà nước, cáccông ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, các Công ty có vốn đầu tư nước ngoàigửi báo cáo về Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội, địa chỉ 159 Pasteur, Quận 3. Điện thoại: 38.295.900 –38.202.634 – 38.204240;

- Đối với các doanh nghiệp hoạtđộng trong các khu chế xuất, khu công nghiệp đóng trên địa bàn thành phố gửibáo cáo về Phòng Quản lý lao động Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệpthành phố, địa chỉ 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận I, điện thoại 38.232.575;

Ban Quản lý các khu chế xuất,khu công nghiệp thành phố tổng hợp báo cáo của các doanh nghiệp thuộc phạm viquản lý gửi về Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội để tổng hợp chung.

Trong quá trình thực hiện có gìvướng mắc đề nghị các Sở, Ban, ngành, Tổng Công ty, Ban Quản lý các khu chếxuất, khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện và các doanh nghiệp thuộccác thành phần kinh tế đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phản ảnh về SởLao động - Thương binh và Xã hội thành phố (Phòng Lao động - Tiền lương - Tiềncông) theo địa chỉ đã nêu trên./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ LĐ-TBXH (để báo cáo);
- Thành Ủy, UBND TP.HCM (để báo cáo);
- LĐLĐ TP. HCM (để phối hợp);
- Phòng LĐ-TBXH Quận, Huyện (để triển khai đến các DN trên địa bàn)
- Lưu: VT, PLĐ-TL-TC.
A/20

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê