VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6852/VPCP-QHQT
V/v phó Chủ tịch Tập đoàn GE xin tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Văn phòng Đại diện Tập đoàn GeneralElectric, Hoa Kỳ (GE) tại Việt Nam tại thư đề ngày 07 tháng 9 năm 2010 về việcông John G. Rice, Phó Chủ tịch Tập đoàn GE, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điềuhành GE cơ sở hạ tầng và công nghệ xin tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ vào ngày28 tháng 9 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ giao Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tưtiếp ông John G. Rice, Phó Chủ tịch Tập đoàn GE.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn