VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6852/VPCP-V .I
V/v kiến nghị của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ nhận đượcVăn bản số 3400/CV-CTS07 ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Công ty Cổ phần SữaViệt Nam kiến nghị về việc thu hồi số tiền 9,989 tỷ đồng mà Công ty chưa nộp vềQuỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Về việc này, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến kết luận tại Điểm 5, Thông báo số 205/TB-VPCPngày 16 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xinchuyển văn bản trên đến Bộ Tài chính và đề nghị Bộ Tài chính căn cứ các quyđịnh của pháp luật có văn bản trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần Sữa ViệtNam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
các Vụ: ĐMDN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, V.I (3). BN. 15

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMPhạm Viết Muôn