BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6854/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế GTGT và thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh Kon Tum;
(Số 808 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum)
- Cục Hải quan Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số công văn số 849/SYT-NVY ngày 09/5/2014của Sở Y tế tnh Kon Tum về việc miễn thuế đối vớixe ô tô Toyota Camry đã qua sử dụng do Vănphòng Tổ chức UNFPA tại Việt Nam tặng cho Sở Y tế tỉnh Kon Tum để hỗ trợ choviệc triển khai các hoạt động của Dự án Bạn hữu trẻ em tại tỉnh. Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm bkhoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CPngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiềucủa Luật Thuế giá trị gia tăng: Quàtặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổchức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghềnghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng thuộcđối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày16 năm 2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chínhphủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt: Quà tặng của các tổ chức, cá nhân ở nướcngoài cho các cơ quan nhà nước, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xãhội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũtrang nhân dân thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Lô hàng gồm 01 xe ô tô Toyota Camry đã qua sử dụng do Văn phòng Tổ chức UNFPA tạiViệt Nam tặng cho Sở Y tế tỉnh Kon Tum để hỗ trợ cho việc triển khai các hoạtđộng của Dự án Bạn hữu trẻ em tại tỉnh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặcbiệt.

Sở Y tế tỉnh Kon Tum có trách nhiệm quản lý và sử dụng lô hàngtrên đúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích phải kêkhai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu nhập khẩu theoquy định với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan và bị xử lý, nộpphạt theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Sở Y tế tỉnh Kon Tum đượcbiết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được xem xét giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái