BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6855/TCHQ-TXNK
V/v đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Ban Quản lý các dự án đường sắt.
(Ô D20, Đường Tôn Thất Thuyết,Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1481/HQHN-TXNK ngày 22/05/2014 của CụcHải quan TP. Hà Nội và công văn số 1088/RPM U-YVLC-2892 ngày 30/05/2014 của Ban Quản lý các dự án đườngsắt - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc vướng mắc đăng ký Danh mục hànghóa nhập khẩu miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Dự án “Cải tạo, nângcấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triểnchính thức (ODA) được minthuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án. Để đượcmiễn thuế nhập khẩu, chủ dự án phải thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quyđịnh tại Điều 101 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Trường hợp của Ban Quản lý các dự án đường sắt, theo trìnhbày, trong năm 2012, 2013, Ban Quản lý đã nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạotài sản cố định cho dự án nhưng dohàng hóa có thuế suất thuế nhập khẩu là 0% nên Ban Quản lý đã không thực hiệnđăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. Năm 2014, theo Biểu thuế nhậpkhẩu mới, thuế suất thuế nhập khẩu là 3% đối với các mặt hàng của dự án, nênBan Quản lý các dự án đường sắt đề nghị được đăng ký Danh mục hàng hóa nhậpkhẩu miễn thuế theo quy định.

Để giải quyết trường hợp này, đề nghị Ban Quản lý các dự ánđường sắt làm việc trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để kiểm tra xác địnhhàng hóa nhập khẩu tạo tàisản cố định cho dự án, nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 7 Điều100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhậpkhẩu miễn thuế cho dự án theo quy định tại Điều 101, trong đó xác định rõ số lượng hàng hóa đã nhập khẩu, sốlượng hàng hóa còn lại chưa nhập khẩu, hồ sơ hải quan, thủ tục miễn thuế thựchiện theo quy định tại Điều 11 và Điều 102 Thông tư s128/2013/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan trả lời để Ban Quản lý các dự án đườngsắt, Cục Hải quan TP. Hà Nội thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái