BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 686/BTP-VĐCXDPL
V/vhướng dẫn triển khai thực hiện Ch số ci thiện các quy định của pháp luật

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các t
nh, thành ph trực thuộc Trung ương.

Thực hiện nhiệm v “Cải thiện Chỉ s cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật thuộc Bộ ch số Đổi mới sáng tạo (GII)” được Chính ph giao chủ trì thực hiện tại Phụ lục IV Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 và các nghị quyết của Chính phủ năm 2018, 2019, 2020, 2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thin môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Tư pháp đ nghị các bộ, ngành và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khẩn trương t chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, trong đó tập trung nguồn lực thực hiện hiệu qu một số công việc sau đây:

1. Ch đạo, điu hành, phân công nhiệm vụ cụ th cho các cơ quan, đơn vị, t chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đ ci thiện chất lượng các quy định của pháp luật do bộ, ngành, địa phương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, k cương trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm đim rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản; cương quyếtkhông xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân đ xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản.

2. Tiếp tục chú trọng, đu tư nguồn lực thỏa đáng cho công tác soạn tho, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, nhất là các dự án về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hưng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tập trung nguồn lực để tổ chức soạn thảo văn bản quy định chi tiết đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn theo quyết định phân công của Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời báo cáo Chính ph, Th tướng Chính ph về nhng khó khăn, vướng mắc trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết (gửi về Vụ Các vn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp đ tổng hợp), đồng thời đề xuất giải pháp để tìm cách tháo gkhó khăn, vướng mc đó.

3. Tiếp tục rà soát, sa đi, bổ sung các văn bn quy phạm pháp luật không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc cắt gim, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 ca Chính phủ về Ban hành Chương trình ct giảm, đơn gin hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tc hành chính trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

4. Bo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chú trọng kiện toàn tổ chức pháp chế, t chức làm công tác xây dựng pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc.

5. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ci thiện chất lượng các quy định ca pháp luật theo tinh thần Nghịquyết s 02/NQ-CP năm 2021 của Chính ph. Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương gửi báo cáo định kỳ 06 tháng về Bộ Tư pháp trước ngày 01/06/2021 và báo cáo năm về Bộ Tư pháp trước ngày 01/12/2021 để Bộ Tư pháp kịp thời tổng hợp, báo cáo Th tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Tư pháp xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hp tác của Quý cơ quan./.

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

 

Nơi nhận:
- N trên;
- Bộ trưởng (đ
b/c);
- Lưu: VT, VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu