BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 686/LĐTBXH-LĐTL
V/v Trợ cấp thôi việc cho người lao động

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam
(Đ/c: 124 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội)

Trả lời công văn số 310/TCT-TCNS ngày 20/02/2013của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về chế độ trợ cấp thôi việc cho người laođộng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không cònchế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao độngtừ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Khi người lao động thôi việc ởdoanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó,trường hợp được tuyển dụng vào làm việc ở doanh nghiệp khác thì thực hiện giaokết hợp đồng lao động mới. Như vậy, đối với trường hợp người lao động thuộcTổng công ty Lắp máy Việt Nam có thời gian công tác tại các doanh nghiệp, đơnvị khác và chuyển về Tổng công ty Lắp máy Việt Nam sau thời điểm 01/01/1995 màchấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì Tổng công ty Lắp máy Việt Nam giảiquyết chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người laođộng làm việc thực tế tại Tổng công ty theo quy định của pháp luật lao động.

2. Theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì khi chấm dứt hợpđồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc đốivới người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp chấmdứt hợp đồng lao động quy định tại Điều 36, Điều 37, các điểm a, c, d và điểm đkhoản 1 Điều 38, khoản 1 Điều 41, điểm c khoản 1 Điều 85 của Bộ luật Lao động.Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động nghỉ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng quyđịnh tại Điều 145 của Bộ luật Lao động thì người lao động không được trợ cấpthôi việc.

Như vậy, đối với trường hợp người lao động gần đủtuổi nghỉ hưu (chưa đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ hưu trí hàng tháng quy địnhtại Điều 145 của Bộ luật Lao động) mà chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luậtthì Tổng công ty có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo đúngquy định.

2. Theo điểm 1 nêu trên và hồ sơ gửi kèm công vănsố 310/TCT-TCNS thì ông Đặng Tiến Minh có thời gian làm việc ở Tổng công ty Lắpmáy Việt Nam từ tháng 8/2009 (hợp đồng lao động số 47/TCT-TCLĐ ngày 20/8/2009)đến nay chấm dứt hợp đồng lao động, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam có tráchnhiệm tính trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông Minh thực tế làm việc tạiTổng công ty. Cách tính trả trợ cấp thôi việc thực hiện theo quy định tại Nghịđịnh số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày12/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổngcông ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh