VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6860/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục HTKT do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8340/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 11 năm 2007 về việc phê duyệtdanh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Nâng cao hiệu quả và năng lực tiếp nhậnnguồn vốn ODA" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án Hỗtrợ kỹ thuật "Nâng cao hiệu quả và năng lực tiếp nhận nguồn vốn ODA" trịgiá 800.000 USD do ADB tài trợ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưtrên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, thực hiện các thủ tục chuẩn bị,thẩm định, và phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký thư tiếp nhận khoản Hỗ trợ kỹ thuật trên với ADB.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-TTCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 15

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc