BỘ TÀI CHÍNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6867 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu mặt hàng phụ gia chế biến thực phẩm

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2001

Kính gửi:Tổng cục Hải quan

Về việc phân loại mã số, tính thuế nhập khẩu chocác mặt hàng phụ gia chế biến thực phẩm có tên thương mại là RECODAN RS VEG,RECODAN CM VEG, CREMODAN SE709 VEG, CREMODAN DC, PANODAN 144, PALSGAARD 0092 và1009, Bộ Tài chính đã có các công văn số 3433 TC/TCT ngày 10/8/2000, số 4960TC/TCT ngày 28/11/2000, số 3183 TC/TCT ngày 9/4/2001 hướng dẫn xử lý. Nay BộTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hànhkèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ /BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tàichính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số mặthàng của Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo các Quyết định số 67/1999/QĐ-BTC ngày 24/6/1999; số 91/2000/QĐ-BTC ngày 2/6/2000; số 193/2000/QĐ /BTC ngày 05/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hóatheo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu; Tham khảo Bảngiải thích Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu của Hội đồng hợp tác Hải quan thếgiới; ý kiến của Tổ chức Hải quan thế giới, thì:

- Các mặt hàng phụ gia chế biến thực phẩm có tênthương mại là RECODAN RS VEG, RECODAN CM VEG, CREMODAN SE709 VEG, CREMODAN DC,PANODAN 144, PALSGAARD 0092 và 1009 (thành phần gồm mono-diglyceride của axitbéo, polyglycerol esters của axit béo ăn được, guargum, carregeenan, locustbean gum, sodium alginate), thuộc chương 38, mã số 38249090, thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi 0% (không phần trăm).

- Mặt hàng phụ gia chế biến thực phẩm có tênthương mại là CREMODAN DC (thành phần gồm guargum, đường, carregeenan, sodiumalginate) thuộc chương 21, nhóm 2106. Trong đó:

+ Nhập khẩu theo Tờ khai hàng nhập khẩu đã nộpcho cơ quan Hải quan trước ngày 01/01/2001 thì thuộc mã số 21069090, thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi 30% (ba mươi phần trăm).

+ Nhập khẩu theo Tờ khai hàng nhập khẩu đã nộpcho cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 01/01/2001 thì thuộc mã số 21069030, thuếsuất thuế nhập khẩu ưu đãi 20% (hai mươi phần trăm).

Quy định này thay thế nội dung công văn số 3433TC/TCT ngày 10/8/2000 của Bộ Tài chính nêu trên.

Bộ Tài chính xin có ý kiến để Tổng cục Hải quanvà các đơn vị có liên quan thực hiện thống nhất.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh