BỘ NGOẠI GIAO
CỤC LÃNH SỰ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/LS-QHLS
V/v trả lời đề nghị ca người nước ngoài.

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Ông Nurliyev Dashgyn, quốc tịch Turkmenistan, C2-3412, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Liên quan đến đơn ghi ngày 26/02/2021 của Ông đề nghị cơ quan chức năng htrợ gia hạn tạm trú tại Việt Nam trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin trao đổi như sau:

1. Theo hướng dẫn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an:

- Người nước ngoài nhập cảnh theo diện miễn thị thực, nhập cảnh bằng thị thực điện tử hoặc thị thực du lịch từ ngày 01/3/2020 đến nay được “tự động gia hạn tạm trú” đến hết ngày 31/3/2021;

- Các trường hợp nhập cảnh với mục đích khác (công tác, làm việc, lao động, doanh nghiệp...) phải có cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo lãnh theo đúng quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.

2. Về trường hp của Ông: Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích kinh doanh khi xin gia hạn tạm trú phải thực hiện theo đúng quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (Luật số 47/2014/QH13 ) được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 51/2019/QH14; theo đó, Ông cần được cơ quan mời đón làm thủ tục gia hạn tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (theo quy định tại Điều 35 Luật số 47).

Vì vậy, đề nghị Ông thông qua cơ quan mời đón (công ty/doanh nghiệp nơi ông làm việc) làm thủ tục gia hạn tạm trú tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an theo quy định.

Trân trọng./.

 

>> Xem thêm:  Phân tích bản chất, đặc trưng, chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QHLS.

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG QUAN HỆ LÃNH SỰ
Nguyễn Thị Thúy Hà