TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 687/TCT-ĐTNN
V/v: Báo cáo về miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH PROCTER & GAMBLE Việt Nam

Trả lời công văn số 28102005 ngày 28/10/2005 của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam về ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Điểm 5.4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính về thuế TNDN thì: đến hết kỳ tính thuế năm 2003, cơ sở kinh doanh vừa hết thời gian được miễn thuế và hết thời gian được giảm thuế theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì không thuộc diện được hưởng miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC Thông tư số 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo hướng dẫn trên đây, trường hợp của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam đến kỳ tính thuế năm 2003, Công ty đã hết thời gian được miễn thuế, giảm thuế theo Giấy phép đầu tư đã cấp thì không thuộc diện được hưởng miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC Thông tư số 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính. Nếu đáp ứng được các điều kiện ghi trong Giấy phép đầu tư thì Công ty tiếp tục được hưởng mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi đến hết thời hạn được đãi về thuế suất theo Giấy phép đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến