Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 687 TCT/NV2 NGÀY 6 THÁNG 3 NĂM 2001
VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2000

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định của cácLuật thuế, các Pháp lệnh thuế và chế độ thu nộp NSNN, các đối tượng nộp thuế cótrách nhiệm lập báo cáo quyết toán thuế nộp cơ quan quản lý thuế theo chế độ.

Việc kiểm tra quyếttoán thuế năm 2000, Tổng cục thuế lưu ý một số điểm sau:

I. YÊU CẦU CỦA VIỆC KIỂM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THUẾ

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm kiểm tra báo cáo quyếttoán thuế của đối tượng nộp thuế theo các bước cụ thể sau:

Bước 1: Kiểm tra báo cáo quyết toán thuế năm của đối tượngnộp thuế:

- Trong khoản thời gian 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tàichính Cục thuế hoặc Chi Cục thuế phải thực hiện thông báo, đôn đốc đối tượngnộp thuế gửi báo cáo quyết toán thuế và báo cáo tài chính năm đúng thời gianquy định (các đối tượng nộp thuế chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệubáo cáo) cụ thể là:

+ Gửi tờ khai quyết toán từng sắc thuế theo các mẫu quyđịnh, cụ thể sau:

* Quyết toán thuế GTGT: Mẫu số 10/GTGT ban hành kèm theoThông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính.

* Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Mẫu số 2a, 2b banhành kèm theo Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính.

* Quyết toán thuế tài nguyên: theo mẫu ban hành tại Thông tưsố 153/1998/TT-BTC ngày 26/11/1998 của Bộ Tài chính.

* Quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt: Theo mẫu ban hành tạiThông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính.

* Quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 06-TN banhành tại Thông tư số 39/TC /TCT ngày 26/6/1997 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở báo cáo quyết toán từng sắc thuế, đơn vị lên bảngtổng hợp thanh toán các khoản phải nộp NSNN năm 2000 (mẫu số 1 đính kèm).

+ Gửi báo cáo tài chính theo quy định tại Quyết định số 1141TC/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài chính.

Quá thời hạn quy định, đơn vị nào chưa gửi các báo cáo thìtiến hành lập biên bản và xử lý phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ các số liệu do đơn vị kê khai trên báo cáo quyết toánthuế, báo cáo tài chính, đối chiếu các chỉ tiêu cần thiết trong quyết toán,đồng thời đối chiếu các số liệu liên quan đã kê khai trong năm (tờ khai thuếGTGT, tờ khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp...) để kiểm tra xác định sốthuế phải nộp, số còn phải nộp của đơn vị.

- Căn cứ kết quả kiểm tra bảng kê khai, báo cáo để:

+ Thông báo điều chỉnh số liệu (nếu số liệu đơn vị tự kêkhai có sai sót).

+ Lập bộ thuế.

+ Ra thông báo yêu cầu đơn vị nộp số thuế còn thiếu vào NSNN(theo từng loại thuế) đã được doanh nghiệp tự kê khai hoặc sau khi được cơ quanthuế thông báo điều chỉnh số liệu.

Thông báo thuế phải ghi rõ lần thông báo (lần 1, lần 2 ...)và quy định thời hạn doanh nghiệp phải chấp hành nộp Ngân sách.

- Tất cả các đơn vị thuộc đối tượng thuế theo kê khai đềuphải kê khai, lập báo cáo quyết toán thuế năm, được kiểm tra bảng kê khai vàthông báo nộp thuế. Công chức thuế kiểm tra phải điền vào bảng nhận xét đánhgiá (mẫu số 2 đính kèm).

Bước 2: Kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế

- Qua công tác quản lý và kết quả kiểm tra báo cáo quyếttoán thuế, cơ quan thuế quản lý xác định các đối tượng nộp thuế có dấu hiệunghi ngờ về kê khai quyết toán thuế như:

+ Đến thời điểm quyết toán còn có nợ đọng thuế quá lớn.

+ Số liệu về số thuế phải nộp và đã nộp khai trong báo cáoquyết toán thuế so với số liệu cơ quan thuế quản lý có chênh lệch lớn.

+ Số liệu trong tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanhnghiệp (mẫu 2a) so với số liệu ước thực hiện (mẫu 1a) có chênh lệch lớn.

+ Đối tượng nộp thuế không nộp báo cáo quyết toán thuế

+ Đối tượng nộp thuế có số thuế nộp thừa theo báo cáo quyếttoán thuế quá lớn.

+ Đối tượng có dấu hiệu vi phạm chế độ kê khai thuế hoặc ẩnlậu thuế...

Căn cứ vào các dấu hiệu trên, tuỳ theo mức độ của từng đốitượng và địa bàn quản lý; bộ phận quảnlý thuế lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra. Kế hoạch này được lập trên cơ sở mứcđộ vi phạm của đối tượng nộp thuế và khả năng kiểm tra, thanh tra của cơ quanthuế; không nhất thiết phải kiểm tra, thanh tra tất cả đối tượng nộp thuế.

Thủ trưởng cơ quan thuế quyết định các thành viên kiểm trathanh tra, có thể do Phòng thanh tra xử lý tố tụng về thuế hoặc Phòng quản lýthuế chủ trì và các bộ phận khác tham gia. Khi tiến hành kiểm tra, thanh trađơn vị nào thì thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra, thanh tra đã quy địnhtại Quyết định số 1439 TCT/QĐ/TTr ngày 29/10/1999 của Tổng cục thuế về việc banhành quy trình nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra báo cáo quyết toán thuế tại cơ sởkinh doanh.

- Thủ trưởng cơ quan thuế ký quyết định kiểm tra và thôngbáo trước tới đơn vị được kiểm tra.

- Kết quả "kiểm tra, thanh tra thuế" phải được lậpthành biên bản, ghi rõ niên độ kiểm tra, nội dung kiểm tra, nguyên nhân tăng,giảm của các chỉ tiêu được kiểm tra. Trưởng đoàn kiểm tra (tổ trưởng, độitrưởng), giám đốc và kế toán trưởng đơn vị được kiểm tra cùng ký tên chịu tráchnhiệm về kết quả kiểm tra, thanh tra.

II. NỘI DUNG CỦA VIỆC KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THUẾ

Ngoài việc thực hiện kiểm tra báo cáo quyết toán thuế năm2000 theo quy định, Tổng cục thuế hướng dẫn thêm một số điểm cụ thể như sau:

1. Thuế giá trị gia tăng:

1.1. Quyết toán thuế GTGT:

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày11/5/1998 của Chính phủ thì tất cả các cơ sở kinh doanh thuộc mọi thành phầnkinh tế, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các đơn vị phụ thuộc được cấp mãsố thuế tại địa phương (trừ hộ kinh doanh vừa và nhỏ nộp thuế theo mức ấn địnhdoanh thu, hộ kinh doanh buôn chuyến nộp thuế theo từng chuyến hàng) đều phảithực hiện việc quyết toán thuế GTGT.

Năm quyết toán thuế GTGT được tính theo năm dương lịch,trường hợp các đơn vị được Bộ Tài chính đồng ý cho quyết toán năm tài chínhkhác với năm dương lịch nếu việc quyết toán thuế GTGT theo năm dương lịch cókhó khăn thì được quyết toán thuế GTGT theo năm tài chính.

1.2. Đối với hoạt động xây dựng cơ bản tại địa phương khácnơi đóng trụ sở:

Trường hợp cơ sở là đơn vị hạch toán phụ thuộc, sử dụng mãsố thuế, hoá đơn của cơ sở chính, thì cơ sở phụ thuộc phải kê khai, nộp thuếGTGT tại địa phương nơi xây dựng công trình theo tỷ lệ 1% trên giá trị côngtrình hoàn thành bàn giao, việc quyết toán thuế được thực hiện tại cơ sở chính.

1.3. Đối với trường hợp xuất khẩu:

- Đối với cơ sở xuất khẩu trực tiếp hoặc cơ sở nhận uỷ thácxuất khẩu dưới hình thức xuất khẩu tiểu ngạch, hồ sơ phải có đủ điều kiện nhưhướng dẫn tại công văn số 1699 TCT/NV6 ngày 3/4/1999 của Tổng cục thuế về"Thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu tiểu ngạch biên giới" thì mớiđược áp dụng thuế suất bằng 0%.

- Đối với hàng hoá uỷ thác xuất khẩu: hàng hoá xuất khẩuđược áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và được hoàn thuế GTGT, thủ tục, hồ sơ hoànthuế theo quy định tại điểm 1 - phần D Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày26/7/1998 của Bộ Tài chính; Đối tượng được hoàn là đơn vị có hàng xuất khẩu,đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu phải ghi đầy đủ tên đơn vị có hàng uỷ thác xuấtkhẩu trên ô sô 3 của tờ khai Hải quan để có căn cứ xác định đơn vị có hàng xuấtkhẩu được hưởng thuế suất 0%. Trường hợp ô số 3 không ghi thì phải lưu ý kiểmtra để tránh hiện tượng đơn vị nhận uỷ thác lợi dụng chứng từ uỷ thác xuất khẩuđể hưởng thuế suất 0%.

1.4. Thuế GTGT đầu ra:

Thuế GTGT đầu ra được xác định theo thuế suất và giá bánhàng hoá, giá cung cấp dịch vụ. Trường hợp kiểm tra phát hiện giá ghi trên hoáđơn thấp hơn giá thực tế thanh toán phải truy thu thuế GTGT và xử phạt theo chếđộ.

Trường hợp cơ sở có hàng bán đại lý nếu bán hàng đúng giáhưởng hoa hồng thì giá tính thuế là giá ghi trong hợp đồng đại lý. Trường hợpcơ sở bán hàng đại lý bán không đúng giá chỉ định thì hoa hồng được hưởng phảitính thuế GTGT.

1.5. Khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phươngpháp khấu trừ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 3% theo quy định tạiThông tư số 106/1999/TT-BTC ngày 30/8/1999 của Bộ Tài chính áp dụng đối với cáchoá đơn mua hàng hoá là hoá đơn bán hàng hợp pháp và là hàng hoá thuộc diệnchịu thuế GTGT, không áp dụng khấu trừ đối với hoá đơn mua hàng hoá không thuộcdiện chịu thuế GTGT và hoá đơn cung cấp dịch vụ.

Trường hợp hoá đơn có ghi nhiều loại hàng hoá thì khi lậpbảng kê được ghi tổng giá trị hàng hoá mua vào của hoá đơn đó nhưng phải loạitrừ số tiền mua dịch vụ và hàng hoá không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Đối với trường hợp được khấu trừ thuế đầu vào theo tỷ lệ giámua hàng hóa kê khai trên bảng kê, cơ sở kinh doanh phải lập theo đúng quy địnhghi rõ tên, địa chỉ người bán, loại hàng hóa, số lượng và giá thanh toán phùhợp với chứng từ chi trả tiền, các phiếu nhập kho vật tư, người phụ trách thumua, người lập bảng kê và giám đốc ký duyệt phải chịu trách nhiệm về tính đúngđắn và chính xác của số liệu kê khai.

Đối với thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu phải kiểm tra biênlai nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu. Trường hợp chưa có biên lai nộp thuế GTGThàng nhập khẩu phải có chứng từ chuyển tiền nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu; doanhnghiệp phải điều chỉnh thuế GTGT đầu vào theo thông báo điều chỉnh của cơ quanhải quan và quyết định hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu (nếu có).

1.6. Giảm thuế GTGT:

Đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng nộpthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong những năm đầu áp dụng thuế GTGT mà bịlỗ do số thuế GTGT phải nộp lớn hơn số thuế tính theo mức thuế doanh thu trướcđây thì được xét giảm thuế GTGT phải nộp.

Chỉ xét giảm thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh là đối tượngnộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế GTGT được xét giảm theo hướng dẫn tạiđiểm 2, mục II, Phần H Thông tư số 122/200/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tàichính.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán toàn ngành, đơn vị trựcthuộc thực hiện lưu giữ sổ sách, trong năm đã được cơ quan thuế địa phương tạmgiảm thì đơn vị trực thuộc phải tập hợp số tạm giảm có sự xác nhận của cơ quanthuế địa phương gửi cơ quan thuế quản lý trụ sở chính để thực hiện quyết địnhgiảm chính thức.

Đối với các ngân hàng thương mại, việc quyết toán thuế cònđược thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 261 TCT/NV2 ngày 19/1/2001 củaTổng cục thuế.

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Việc xác định đối tượng hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụđặc biệt, giá tính thuế, thuế suất thuế và thuế TTĐB phải nộp thực hiện theohướng dẫn tại Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính vàcác văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TTĐB.

Cần lưu ý:

Đối với trường hợp cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐBbán hàng thông qua các chi nhánh, cửa hàng, cơ sở trực thuộc (Trung tâm phânphối...) của cơ sở sản xuất thì giá bán làm căn cứ tính thuế TTĐB là giá do cácchi nhánh, cửa hàng, cơ sở trực thuộc của cơ sở sản xuất bán ra; cơ sở sản xuấtbán hàng qua các đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, giá làm căn cứ tính thuếTTĐB là giá do đại lý bán ra chưa trừ hoa hồng.

3. Thu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước

Thu sử dụng vốn NSNN thực hiện theo Thông tư số 33 TC/TCTngày 13/6/1997 của Bộ Tài chính "hướng dẫn chế độ thu sử dụng vốn NSNN" cần lưuý:

- Nguồn để nộp thu sử dụng vốn NSNN là khoản thu nhập cònlại sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả thuế thu nhập doanh nghiệpbổ sung - nếu có) theo quy định.

- Nếu số thu nhập còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanhnghiệp (kể cả thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung - nếu có) nhỏ hơn số thu sửdụng vốn phải nộp, thì số thu sử dụng vốn chính thức phải nộp trong năm quyếttoán bằng số thu nhập còn lại.

- Đối với các DNNN hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa,dịch vụ: xổ số, xi măng, bưu chính viễn thông, điện, xăng dầu, đại lý tàu biển,nước ngọt, nước giải khát có thu nhập cao do nộp thuế GTGT thấp hơn so với thuếdoanh thu trước đây thì nguồn và cách xác định số thu sử dụng vốn phải nộp làchênh lệch thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cảthuế thu nhập bổ sung) và số phải nộp tiếp vào NSNN do thuế GTGT nộp thấp sovới thuế doanh thu.

- Đối với doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, hoặc góp vốnliên doanh thì nguồn nộp thu sử dụng vốn được lấy từ phần lãi được chia theoquy định.

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

4.1. Kiểm tra chi phí hợp lý: Xác định các khoản chi phí hợplý được trừ để tính thu nhập chịu thuế thực hiện theo quy định tại mục III,phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn tại tiết b, điểm 3, mục I phần thứ haiThông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 của Bộ Tài chính cần lưu ý:

- Nguyên giá TSCĐ, thời gian sử dụng TSCĐ, phương pháp tríchkhấu hao TSCĐ được thực hiện theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu haoTSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ /BTC ngày 30/12/1999 của Bộtrưởng Bộ Tài chính.

4.1.2. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, nănglượng, hàng hóa và các chi phí gia công chế biến, vận chuyển, bốc xếp, bảoquản, thu mua phải có hóa đơn chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính.

- Trường hợp mua vật tư, hàng hóa là sản phẩm nông, lâm,thuỷ sản hoặc dịch vụ nhỏ lẻ của người không kinh doanh, cơ sở sản xuất kinhdoanh phải lập bảng kê ghi rõ họ, tên, địa chỉ người bán, số lượng hàng hóa,đơn giá, thành tiền, giá dịch vụ cung ứng; giám đốc cơ sở sản xuất kinh doanhduyệt chi và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trường hợp cơ sở kinh doanh kêkhai giá mua hàng hóa trên bảng kê cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua thìcơ quan thuế ấn định mức giá để xác định chi phí tính thuế thu nhập.

- Nếu đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thìdoanh thu và chi phí không bao gồm thuế GTGT, nếu nộp thuế GTGT theo phươngpháp trực tiếp thì doanh thu và chi phí bao gồm cả thuế GTGT.

- Đối với vật tư hàng hóa được khấu trừ thuế đầu vào theo tỷlệ (%) trên cơ sở hóa đơn bán hàng và bảng kê mua hàng thì cơ sở kinh doanh chỉđược hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh để tính thu nhập doanh nghiệpbằng doanh số mua, trừ (-) số đã được khấu trừ thuế.

4.1.3. Chi phí tiền lương, tiền công, các khoản mang tínhchất tiền lương, tiền công:

- Đối với doanh nghiệp Nhà nước: về nguyên tắc, tiền lươngtính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá đơn giátiền lương do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với khối lượng công việcđã hoàn thành và chế độ xây dựng đơn giá tiền lương do Nhà nước quy định tạiNghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 của Chính phủ về đổi mới, quản lý tiền lương,thu nhập trong các DNNN, Thông tư số 13/LĐ-TBXH-TT ngày 10/4/1997 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phương pháp xây dựng đơn giátiền lương và quản lý tiền lương thu nhập trong DNNN, Thông tư liên tịch số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội - Tài chính về việc hướng dẫn xác định quỹ tiền lương thực hiện khidoanh nghiệp Nhà nước không đảm bảo chỉ tiêu nộp Ngân sách và lợi nhuận, Thôngtư liên tịch số 19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 14/8/1999 của Liên bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của các văn bản hướng dẫn Nghị định số28/CP (nêu trên).

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh chưa có lãi vàdoanh nghiệp chưa xây dựng định mức lao động, chưa có đơn giá tiền lương do cấpcó thẩm quyền phê duyệt thì quỹ tiền lương thực hiện không vượt quá quỹ tiềnlương cơ bản được xác định theo số lao động thực tế sử dụng bình quân năm nhân(x) với hệ số tiền lương bình quân (gồm: hệ số cấp bậc và hệ số phụ cấp lươngtheo chế độ quy định của Nhà nước) và mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

- Đối với các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh: Việc xác địnhchi phí tiền lương, tiền công để xác định thu nhập chịu thuế được căn cứ vàohợp đồng thoả thuận giữa người lao động với cơ sở sản xuất kinh doanh và phùhợp với đơn giá tiền lương, tiền công đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợpphát hiện lương thực trả thấp hơn tiền lương theo hợp đồng đã hạch toán vào chiphí thì chỉ tính vào chi phí theo lương thực trả. Trường hợp đơn vị không cóhợp đồng thoả thuận, không đăng ký tiền lương với cơ quan thuế thì tiền lương,tiền công tính trong chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế căn cứ theođịnh mức tiền lương, tiền công do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định.

4.1.4. Chi phí tiền ăn giữa ca:

Chi phí tiền ăn giữa ca cho người lao động do giám đốc cơ sởsản xuất kinh doanh quyết định phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh nhưngmức chi cho mỗi người không vượt quá mức lương tối thiểu Nhà nước quy định đốivới công chức Nhà nước (năm 2000 là 180.000đ/người/tháng)

4.1.5. Khoản chi bảo hộ lao động, đồng phục:

Chỉ được hạch toán vào chi phí hợp lý để xác định thu nhậpchịu thuế khoản chi bằng hiện vật về bảo hộ lao động, đồng phục.

4.1.6. Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp cận,khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi phí hội nghị và các loại chi phíkhác (ngoài các khoản chi phí đã hướng dẫn tại mục III, phần B, Thông tư số99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1999 của Bộ Tài chính) phải có chứng từ theo quy địnhvà gắn với kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng không vượt quá mứckhống chế quy định.

Lưu ý: Tổng chi phí để xác định mức khống chế là các khoảnmục chi liệt kê từ điểm 1 đến điểm 10 tại mục III, phần B, Thông tư số99/1998/TT-BTC nêu trên, không bao gồm chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại,tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi phí hội nghị và cácloại chi phí khác.

4.1.7. Trích các khoản dự phòng:

Trích các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòngcông nợ khó đòi, dự phòng giảm giá chứng khoán tại doanh nghiệp thực hiện theoquy định tại Thông tư số 64 TC/TCDN ngày 15/9/1997 của Bộ Tài chính, đối vớicác doanh nghiệp ngoài quốc doanh cũng được áp dụng theo Thông tư nêu trên.

Riêng đối với việc trích lập và sử dụng dự phòng để xử lýrủi ro trong hoạt động Ngân hàng của tổ chức tín dụng áp dụng theo quy định banhành kèm theo Quyết định số 488/2000/QĐ /NHNN5 ngày 27/11/2000 của Thống đốcNgân hàng Nhà nước Việt Nam.

4.1.10. Các khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý đểxác định thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điểm 15 Mục III phần B Thông tưsố 99/1998/TT-BTC .

* Nguyên tắc chung:

Các khoản chi phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp, mọi khoảnchi không có chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp đều phải loại bỏ chi phí khitính thuế thu nhập.

4.2. Các khoản thu nhập chịu thuế khác được quy định tại MụcIV Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC cần lưu ý:

Trường hợp các doanh nghiệp trong nước liên doanh với nhautheo hình thức hợp đồng thì thu nhập của hợp đồng liên doanh phải nộp thuế thunhập, bên nhận liên doanh có trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập. Sau khinộp thuế thu nhập, phần thu nhập được chia không phải tính vào thu nhập chịu thuếđể tính thuế thu nhập ổn định nhưng phải tổng hợp vào thu nhập để tính thuế thunhập doanh nghiệp bổ sung (nếu có) và trang trải các chi phí liên quan đến hoạtđộng liên doanh.

4.3. Thuế suất thuế TNDN:

- Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng là 32%,trừ các cơ sở sản xuất, kinh doanh được áp dụng thuế suất 25% trong thời hạn 3năm, kể từ ngày 1/1/1999 quy định tại điểm 1.a - mục V - phần B Thông tư 99/1998/TT /BTC ngày 14/7/1998.

- Đối với các dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực, ngànhnghề, địa bàn đủ điều kiện ưu đãi đầu tư được áp dụng mức thuế suất thuế thunhập doanh nghiệp ưu đãi theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tưtrong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 , và hướng dẫn tại Thông tư số 146/1999/TT-BTC ngày 17/12/1999 của Bộ Tài chính.

- Các khoản thu nhập khác không thuộc lĩnh vực, ngành nghề,địa bàn ưu đãi đầu tư áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 32%. Riêngđơn vị chỉ áp dụng một thuế suất 25% trong 3 năm đầu theo quy định của Chínhphủ, nếu có thu nhập khác thì cũng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanhnghiệp 25%.

- Đối với cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc cácngành nghề khác nhau thì phải hạch toán riêng từng hoạt động để áp dụng thuếsuất tương ứng. Nếu không hạch toán riêng được thì phải nộp thuế thu nhập doanhnghiệp với mức thuế suất cao nhất. Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh có các thunhập khác thì cũng áp dụng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất caonhất.

4.4. Thuế thu nhập bổ sung:

Các cơ sở kinh doanh có thu nhập cao thì ngoài việc phải nộpthuế thu nhập theo thuế suất 32%, phần thu nhập còn lại nếu cao hơn 12% giá trịvốn chủ sở hữu hiện có tại thời điểm quyết toán năm thì phần thu nhập cao hơnđó phải nộp thuế thu nhập bổ sung với thuế suất 25%.

Giá trị vốn chủ sở hữu để làm cơ sở xác định phần thu nhậpcao hơn phải chịu thuế thu nhập bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại công vănsố 887 TC/TCT ngày 6 tháng 2 năm 2001 của Bộ Tài chính về quyết toán thuế TNDNbổ sung. Giá trị vốn chủ sở hữu làm căn cứ tính thuế thu nhập bổ sung được xácđịnh như sau:

- Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyếtđịnh số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 và chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệptheo quy định tại Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởngBộ Tài chính: Nguồn vốn chủ sở hữu để làm căn cứ xác định thuế thu nhập doanhnghiệp (TNDN) bổ sung bao gồm:

+ Nguồn vốn kinh doanh;

+ Chênh lệch đánh giá lại tài sản;

+ Chênh lệch tỷ giá;

+ Lợi nhuận chưa phân phối;

+ Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Quyếtđịnh số 1177 TC/QĐ/CĐKT ngày 23/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc banhành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giá trị vốn chủ sởhữu được xác định như sau:

+ Nguồn vốn kinh doanh;

+ Chênh lệch tỷ giá và đánh giá lại tài sản;

+ Các quỹ hình thành từ lợi nhuận sau thuế (trừ quỹ khenthưởng và phúc lợi);

+ Lãi chưa phân phối.

Cách xác từng chỉ tiêu: 2 kỳ cuối d- Số kỳ Số + dầu

Trường hợp có số âm (-) thì phải giảm trừ trong tổng nguồnvốn chủ sở hữu.

Đối với các hộ kinh doanh chưa thực hiện chế độ kế toán theoQuyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT và Quyết định số 1177 TC/QĐ/CĐKT chưa xác địnhđược vốn chủ sở hữu nên tạm thời chưa nộp thuế thu nhập bổ sung.

Lưu ý: Cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động liên doanh thìvốn chủ sở hữu không tính phần vốn góp của các bên tham gia kinh doanh và khôngtính giảm vốn chủ sở hữu phần vốn của cơ sở đem đi liên doanh khi tính thu nhậpchịu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh không phân định được vốnchủ sở hữu cho các hoạt động chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung và hoạtđộng tạm thời chưa thu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung hoặc miễn thuế TNDNbổ sung, việc xác định số thuế TNDN bổ sung phải nộp được xác định theo trìnhtự sau:

- Xác định số thuế thu nhập bổ sung trên cơ sở thu nhập cònlại và số vốn chủ sở hữu chung của các hoạt động.

- Số thuế thu nhập bổ sung phải nộp bằng (=) số thuế thu nhậpbổ sung nhân (x) với tỷ trọng giữa thu nhập của hoạt động chịu thuế TNDN bổsung trên tổng thu nhập chịu thuế TNDN.

Ví dụ: Doanh nghiệp A hoạt động kinh doanh thương mại, kinhdoanh vận tải và xây dựng có vốn chủ sở hữu 15 tỷ đồng, trong năm có thu nhập 3tỷ đồng, kết quả kinh doanh của các hoạt động như sau: thu nhập hoạt độngthương mại 1,5 tỷ đồng, thu nhập hoạt động tài chính 0,4 tỷ, thu nhập hoạt độngbất thường 0,1 tỷ, hoạt động xây dựng 1,5 tỷ đồng, hoạt động vận tải lỗ 0,5 tỷđồng (hoạt động vận tải và xây dựng tạm thời không phải nộp thuế thu nhập doanhnghiệp bổ sung). Việc xác định thuế thu nhập bổ sung của doanh nghiệp A nhưsau:

+ Thuế thu nhập ổn định:

* Hoạt động vận tải và xây dựng (cùng thuế suất được bùtrừ):

(1,5 tỷ - 0,5 tỷ) x 25% = 1 tỷ x 25% = 0,25 tỷ

* Hoạt động thương mại, tài chính, bất thường:

(1,5 tỷ + 0,4 tỷ + 0,1 tỷ) x 32% = 1 tỷ x 32% = 0,64 tỷ

+ Thu nhập còn lại sau thuế TNDN ổn định:

(2 tỷ + 1 tỷ) - (0,25 tỷ + 0,64 tỷ) = 2,11 tỷ

+ Thuế thu nhập bổ sung tính trên toàn bộ thu nhập còn lại:

[2,11 tỷ - (15 tỷ x 12%)] x 25% = 0,077 tỷ

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung phải nộp của công ty A:

2 tỷ

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 20000,077tỷ x = 0,051 tỷ

3 tỷ

4.5. Thuế thu nhập do thuế GTGT thấp hơn thuế doanh thu:

Các doanh nghiệp Nhà nước có thu nhập cao do thuế GTGT phảinộp thấp hơn so với thuế doanh thu thực hiện việc nộp bổ sung thu nhập theohướng dẫn tại công văn số: 2406 TC/TCT ngày 13/6/2000 của Bộ Tài chính và côngvăn số 3156 TCT/NV1 ngày 18/7/2000 của Tổng cục Thuế.

4.6. Chuyển lỗ:

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp các cơ sở sản xuấtkinh doanh sau khi quyết toán với cơ quan thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ nhưsau:

- Lỗ các năm từ 1998 trở về trước được phép chuyển lỗ 2 năm(theo quy định tại Luật thuế lợi tức).

- Lỗ các năm phát sinh từ 1999 trở đi được phép chuyển lỗ 5năm.

Trường hợp chưa quyết toán thuế thì số lỗ được tạm tính theobáo cáo quyết toán năm của cơ sở, sau khi có kiểm tra của cơ quan quản lý thuếtrực tiếp, doanh nghiệp được phép chuyển số lỗ và điều chỉnh kết quả kinh doanhtheo số liệu quyết toán của cơ quan thuế.

Riêng đối với các doanh nghiệp nhà nước được phép chuyển lỗtheo thông báo tại Công văn số 689/VPCP-KTTH ngày 23/2/2001 của Văn phòng Chínhphủ về việc xử lý lỗ tồn đọng.

Cụ thể: Nếu số lỗ do nguyên nhân khách quan còn tồn đọng đếnngày 31 tháng 12 năm 1998 đã được chuyển lỗ 2 năm trước, nếu vẫn còn lỗ luỹ kếthì được tiếp tục xử lý chuyển lỗ từ năm 1999 và các năm tiếp theo nhưng khôngquá 5 năm kể cả thời gian doanh nghiệp đã được chuyển lỗ trước đây.

4.7. Điều chỉnh số liệu quyết toán thuế thu nhập doanhnghiệp:

- Giám đốc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chínhxác của số liệu quyết toán thuế do doanh nghiệp lập gửi cơ quan thuế. Trongthời gian gửi báo cáo, doanh nghiệp có nhu cầu điều chỉnh số liệu thì xử lý nhưsau:

+ Nếu cơ quan thuế chưa ra thông báo nộp thuế (kiểm tra bước1) thì doanh nghiệp gửi quyết toán thuế điều chỉnh để thay thế quyết toán cũ vàđính kèm 1 công văn nêu lý do thay thế quyết toán cũ ghi rõ thay thế quyết toánthuế gửi ngày...

+ Nếu cơ quan thuế đã ra công báo nộp thuế (kiểm tra bước 1)thì doanh nghiệp gửi một báo cáo bổ sung sửa đổi về các chỉ tiêu đã điều chỉnh.

- Trường hợp miễn giảm sau quyết toán thuế TNDN: Quyết địnhmiễn giảm thuế căn cứ vào số thu nhập chịu thuế phát sinh của từng năm, vềnguyên tắc số giảm, trường hợp năm miễn giảm đã nộp thuế thì được xác định nămđó nộp thừa và được trừ vào số phải nộp của năm tiếp theo.

5. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Về thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo hướng dẫn tạiThông tư số 15/2000/TT-BTC ngày 10/5/2000 của Bộ Tài chính. Lưu ý:

5.1. Đối với các cá nhân có thu nhập được chi trả bằng hiệnvật phải quy đổi ra tiền theo giá trung bình trên thị trường của địa phương doCục thuế quy định tại thời điểm nhận hiện vật để xác định thu nhập chịu thuế.

5.2. Đối với khoản thu nhập của cá nhân do các cơ quan chitrả tiền hoa hồng môi giới, khuyến mại... cơ quan chi trả có trách nhiệm khấutrừ tiền thuế thu nhập theo biểu thuế thu nhập không thường xuyên trước khi chitrả. Trường hợp không khấu trừ thuế, cơ quan chi trả phải nộp thay số tiền thuếcủa cá nhân. Số tiền nộp thay không được tính vào chi phí để xác định thuế thunhập doanh nghiệp mà phải tính trừ vào thu nhập sau thuế.

5.3. Đối với số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm sau khiquyết toán thuế phải tính trừ vào thu nhập của từng cá nhân, không được phéphạch toán vào chi phí.

5.4. Trường hợp cá nhân nhận thu nhập NET (thu nhập không cóthuế) thì phải quy đổi ra thu nhập có thuế theo công thức sau:

5.4.1- Đối với người Việt Nam và cá nhân khác cư trú tạiViệt Nam

Đơn vị:1.000đ

Thu nhập thực lĩnh (TNTL)

Thu nhập chịu thuế

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 2.000 đến 2.900

TNLN - 200

0,9

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 2.900 đến 3.700

TNLN - 500

0,8

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 3.700 đến 5.100

TNLN - 900

0,7

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 5.100 đến 6.300

TNLN - 1.500

0,6

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 6.300 đến 7.300

TNLN - 2.300

0,5

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 7.300 đến 8.000

TNLN - 3.300

0,4

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 8.000

TNLN - 4.700

0,28

Ví dụ: thu nhập thực lĩnh của cá nhân Việt Nam bình quântháng là 4.830.000 đồng thì thu nhập có cả thuế là:

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 20004.830.000 - 900.000

0,7

=

5.614.285

5.4.2. Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và côngdân Việt Nam lao động và công tác tại nước ngoài:

Thu nhập thực lĩnh (TNTL)

Thu nhập chịu thuế

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 8.000 đến 18.800

TNLN - 800

0,9

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 18.800 đến 42.800

TNLN - 2.800

0,8

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 42.800 đến 63.800

TNLN - 7.800

0,7

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 63.800 đến 87.800

TNLN - 15.800

0,6

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Trên 87.800

TNLN - 27.800

0,5

Trường hợp cá nhân nhận thu nhập NET mà khoản thu nhập từtiền lương chiếm 70% trở lên thì chỉ lấy thu nhập từ lương để quy đổi thu nhậpchịu thuế. TNCT sau khi quy đổi phải cộng với phần thu nhập còn lại 30% để xácđịnh tổng thu nhập chịu thuế và căn cứ vào biểu thuế thu nhập để tính số thunhập phải nộp. Riêng đối với khoản tiền nhà (người nước ngoài) căn cứ xác địnhmức khống chế không quá 15% trên số tiền lương đã được quy đổi.

6. Quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài:

- Đối với các Chi nhánh của các tổ chức nước ngoài hoạt độngtại Việt Nam (bao gồm cả chi nhánh Ngân hàng nước ngoài) thực hiện việc kêkhai, nộp thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2001/TT-BTC ngày 18/1/2001 của Bộ Tài chính.

- Đối với thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài đối với cáckhoản thu nhập thực chuyển kể từ ngày 1/7/2000 và thuế thu nhập doanh nghiệpđối với các khoản thu tiền trước của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vựccho thuê cơ sở hạ tầng sẽ thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

7. Thuế nhập khẩu:

Đối với vật tư hàng hóa nhập khẩu dùng vào mục đích thuộcđối tượng được miễn thuế nhập khẩu nhưng trong năm thay đổi mục đích sử dụngkhông thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu thì phải truy thu thuế nhập khẩu theoquy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Việc kiểm tra báo cáo quyết toán thuế năm 2000 có nhiều khókhăn, vướng mắc do thực hiện chính sách thuế mới và có nhiều điểm điều chỉnhtrong chính sách chế độ. Cục thuế các địa phương cần làm tốt các điểm sau đây:

1. Phổ biến cho các Phòng, các Chi cục thuế và tới từng cánbộ thuế về yêu cầu, nội dung kiểm tra báo cáo quyết toán thuế năm 2000, đặcbiệt chú ý đến những điều chỉnh trong chính sách, chế độ thuế.

2. Gửi mẫu báo cáo quyết toán thuế và thông báo thời hạn nộpbáo cáo quyết toán thuế tới các đối tượng nộp thuế. Triển khai kiểm tra báo cáoquyết toán thuế theo các bước quy định.

3. Kiên quyết xử phạt đối với các đối tượng cố tình dây dưa,chậm nộp thuế vào NSNN.

4. Cơ quan thuế quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh hạch toánphụ thuộc phải làm tròn trách nhiệm kiểm tra thuế GTGT, xác định chi phí hợplý..., xác định các khoản thuế phải nộp, đã nộp NSNN và gửi biên bản về cơ sởsản xuất kinh doanh chính và cơ quan thuế quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh đểcó căn cứ quyết toán thuế toàn cơ sở. Cơ quan thuế không được chỉ ghi nhận sốthuế đã nộp mà không kiểm tra doanh thu, chi phí tại các cơ sở sản xuất kinhdoanh phụ thuộc theo trách nhiệm được giao.

Đối với các doanh nghiệp Nhà nước, việc kiểm tra báo cáoquyết toán thuế mang tính chất độc lập với việc kiểm tra quyết toán tài chính,cơ quan thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về xác định số thuế phải nộp NSNNcủa doanh nghiệp.

Trên đây là một số điểm hướng dẫn cụ thể khi kiểm tra báocáo quyết toán năm 2000 đối với các đối tượng nộp thuế; trong quá trình thựchiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các địa phương báo cáo bằng văn bản về Bộ Tàichính (Tổng cục thuế) để nghiên cứu, giải quyết kịp thời.


MẪU SỐ 1

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Công văn 687-TCT/NV2 của Bộ Tài chính về việc quyết toán thuế năm 2000Độclập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN
PHẢI NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM........

- Tên đơn vị:

- Mã số thuế:

- Địa chỉ:

- Tel: Fax:

Năm quyết toán từ ngày.... tháng... năm... đến.... ngày.....tháng..... năm.......

Tên loại thuế

Số còn phải nộp năm trước chuyển sang (năm...)

Số phát sinh phải nộp năm quyết toán (năm...)

Tổng số đã nộp trong năm...

Số còn phải nộp NSNN

1. Thuế GTGT

2. Thuế TTĐB

3. Thuế TNDN

4. Thu sử dụng vốn NSNN

Thuế thu nhập cá nhân

6. Thuế và thu khác

8....

Cộng

Các số liệu trên đảm bảo chính xác, trung thực, nếu cơ quanthuế kiểm tra phát hiện không đúng thực tế, đơn vị sẽ chịu xử phạt theo Luậtđịnh.

....., ngày... tháng... năm...

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 2

BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SAU KIỂM TRA BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THUẾ BƯỚC 1 NĂM........

- Tên đơn vị:

- Mã số thuế:

- Địa chỉ:

- Tel: Fax:

1. Nhận báo cáo kế toán: Ngày... tháng.... năm....

2. Nhận tờ khai quyết toán thuế: Ngày... tháng... năm...

Đủ... Thiếu... Không nộp...

3. Nhận bảng tổng hợp thanh toán các khoản thuế và nộp Ngânsách: Ngày... tháng... năm....

4. Nợ đọng thuế đến thời điểm quyết toán

Thuế........................................

Thuế........................................

................................................

5. Số liệu trong quyết toán thuế thu nhập (mẫu 2a) so với tờkhai thuế TNDN (mẫu 1a) có chênh lệch lớn

Doanh thu...

Chi phí...

Trong đó:

+ Nguyên vật liệu

+ Tiền lương

................

6. Các dấu hiệu khác:

7. Kết luận:

- Chưa cần thiết phải kiểm tra, kiểm soát thuế: ...

- Cần thiết phải kiểm tra, kiểm soát thuế: ...

- Đề nghị thanh kiểm tra toàn diện: ...

......, ngày....... tháng....... năm.....

CÔNG CHỨC THUẾ NHẬN XÉT, ĐÁNHGIÁ

(Ký ghi rõ họ tên)