Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 687TCT/NV5 NGÀY 06 THÁNG 2 NĂM 2002
VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TỶ GIÁ KHI CHUYỂN LỖ

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 10414/CT-ĐTNN đề ngày 12-12-2001 của cụcthuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định tỷ giá khi chuyển lỗ, Tổng cục thuếcó ý kiến như sau:

Đối với các doanh nghiệp được phép của Bộ Tài chính hạchtoán kế toán bằng đơn vị tiền tệ là ngoại tệ thì trên báo cáo tài chính cácdoanh nghiệp xác định lãi lỗ trong năm tài chính bằng đơn vị tiền tệ được phépsử dụng để hạch toán kế toán. Do đó, các doanh nghiệp bị lỗ được chuyển lỗ bằnggiá trị ngoại tệ sang các năm tiếp theo và được bù trừ bằng ngoại tệ. Trườnghợp các doanh nghiệp kê khai bù trừ lỗ bằng tiền Việt Nam cùng với các báo cáoquyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì tỷ giá kê khai được xác định tại thờiđiểm kê khai thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minhbiết và thực hiện.