BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 687/TCT-TVQT
V/v Mời tham gia xét chỉ định thầu in ấn chỉ thuế 2013

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Nhà thầu Công ty TNHH Một thành viên In Tài chính.
(Địa chỉ: Số 24 ngõ 115, phố Trần Cung, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổngcục Thuế có nhu cầu thực hiện “In các loại ấn chỉ thuế đặc biệt năm 2013”. Căncứ Kế hoạch Đấu thầu đã được Tổng cục Thuế phê duyệt tại Quyết định số 335/QĐ-TCTngày 26/02/2013, Tổng cục Thuế mời nhà thầu tham gia xét chỉ định thầu gói thầu“In các loại ấn chỉ thuế đặc biệt năm 2013”. Các nội dung yêu cầu cho công việcđược nêu trong Hồ sơ yêu cầu.

Thờigian phát hành Hồ sơ yêu cầu: Từ ngày 04/03/2013 đến trước 09h00 phút ngày19/03/2013 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

-Đóng thầu: Đúng 09h00 phút ngày 19/03/2013.

- Mởthầu: Đúng 09h15 phút ngày 19/03/2013.

-Địa đểm nhận Hồ sơ yêu cầu và mở thầu: Tổng cục Thuế - số 123 Lò Đúc - Hà Nội.

Tổngcục Thuế kính mời nhà thầu đến nhận HSYC và tham dự gói thầu theo thời gian,địa điểm nói trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TVQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu