VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 687/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh danh mục 03 tuyến đường đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT thuộc tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Bình Dương (công văn số 3675/UBND-KTTH ngày 01 tháng 12 năm 2009), ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9993/BKH-KTĐP &LT ngày 30 tháng 12năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 174/BTC-ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2010), BộGiao thông vận tải (công văn số 8933/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2009) vềviệc điều chỉnh danh mục 03 tuyến đường đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng- Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT) thuộc tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướngHoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dươngquyết định việc điều chỉnh danh mục 03 tuyến đường (tuyến ĐT 746, đoạn Tân Khánh- Uyên Hưng; tuyến ĐT 747B, đoạn Bình Chuẩn - Hội Nghĩa; tuyến ĐT 742, đoạn PhúMỹ - Cổng Xanh) đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT theo thẩm quyền; triển khaithực hiện các Dự án đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng -Kinh doanh - Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Hợpđồng Xây dựng - Chuyển giao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý