VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 687/VPCP-TH
V/v: báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ tưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để tổ chức Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 vui tươi, lành mạnh,bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành, vàbình ổn giá những tháng cuối năm 2012, thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, đề nghịcác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương chuẩn bị tổng hợp, báo cáo ngắn gọn tình hình tổ chức Tếtgửi về Văn phòng Chính phủ với những nội dung sau:

1. Nội dung:

- Tình hình bảo đảm cung-cầu hàng hóa; thực hiện các biệnpháp điều hành giá cả, kiểm tra, kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường, nhấtlà các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, như: lương thực, thực phẩm trong và sauTết cho nhân dân; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ, gom hàng, gâysốt giá, nâng giá tùy tiện ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nhân dân; chống buônlậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồngốc;

- Tình hình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xãhội: An ninh biên giới trên bộ, trên biển, trên không; phòng, chống tội phạmhình sự và tệ nạn xã hội; trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; xửlý việc sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả“đèn trời” trái phép;

- Tình hình tổ chức Tết cho thương binh, bệnh binh, thânnhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đốitượng chính sách xã hội, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân địaphương, nhất là đồng bào bị thiên tai, vùng sâu, vùng cao, vùng biên giới, hảiđảo;

- Tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải, đápứng nhu cầu đi lại của nhân dân; tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm,cung cấp điện và nước cho sản xuất và sinh hoạt, công tác phòng, chống dịchbệnh, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong dịp Tết;

- Tình hình sản xuất, kinh doanh; phòng chống thiên tai,dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị, địa phương trong dịp Tết;

- Tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vuichơi, giải trí, du lịch đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách trong dịp Tết;tình hình nổi bật về chính trị, đối ngoại và Việt kiều về quê hương trong dịpTết.

2. Thời gian gửi báo cáo: Trước 17h ngày 14/02/2013 (thứnăm, mùng 5 Tết Quý Tỵ).

Riêng các Bộ: Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Laođộng - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao, Tài chính, Y tế và UBND các thànhphố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ gửi báo cáo hỏa tốc tìnhhình từng ngày Tết đến Văn phòng Chính phủ trước 16h00 cùng ngày; tổng hợp tìnhhình 3 ngày tết (ngày 29 tháng Chạp, Mùng 1 và Mùng 2 Tết) đến Văn phòng Chínhphủ trước 17h ngày mùng 2 Tết Quý Tỵ (tức thứ hai, ngày 11 tháng 02 năm 2013)để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Sau đóđề nghị gửi tiếp báo cáo đầy đủ cả đợt Tết.

3. Phương thức gửi báo cáo:

- Qua thử điện tử theo địa chỉ E-mail:[email protected];

- Qua fax: 080.43405;

- Theo đường công văn hỏa tốc (riêng các báo cáo có nội dungmật chỉ gửi theo đường công văn hỏa tốc).

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBNDcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương lập danh sách cán bộ lãnhđạo trực Tết (ghi rõ chức danh, từng ngày cụ thể và số điện thoại liên lạc),gửi Văn phòng Chính phủ chậm nhất vào ngày 29 tháng 01 năm 2013 (tức ngày 18tháng Chạp năm Nhâm Thìn) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Danh sáchđề nghị gửi:

- Qua fax: 080.43405;

- Qua thử điện tử theo địa chỉ E-mail:[email protected];

- Theo đường công văn hỏa tốc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn Thư, TH (3). L132.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định