BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6870/TCHQ-GSQL
V/v xử lý việc khai báo sai mã loại hình của Doanh nghiệp chế xuất

Hà Hội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố H Chí Minh.

Trả lời công vănsố 1811/HQHCM-GSQL ngày 08/07/2015 về vướng mc xử lý việc khai báo sai mã loại hình nhập khu nguyên liệu nhận gia công của doanh nghiệp khu chế xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Về việc hủy tờ khai

Căn cứ khoản 2b Điu 76 và điểm d5 khoản 1 Điều22 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì tờ khai s 100352012830, loại hình E21, ngày đăng ký 02/04/2015 đã khai sai mã loại hình và phải hủy tờ khai. Yêu cầu Cục Hải quan TP HồChí Minh thực hiện hủy tờ khai theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

2. Đ đảm bảo đúng bn chất giao dịch doanh nghiệp chế xut nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa theo quy định tại khoản 2 Điều 76Thông tư 38/2015/TT-BTC yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp nội địa mở tờ khai xuất nguyên liệu, vật tư thuêdoanh nghiệp chế xuất gia công theo mã loại hình E82 và khi nhận snphẩm gia công về mở tờ khai nhậpkhu mà loại hình E41.

3. Vkiến nghị nâng cấp hệ thống VNACCS/VCIS phân biệt người khai hảiquan và loại hình xuất nhập khu đểt chối đăngký tờ khai hải quan trong nhữngtrường hợp tương tự, Tổng cục Hải quan ghi nhận đ điều chnhHệ thống.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Cục Hải quan TP HồChí Minh biết, trong quá trình thực hiện phát sinh vướngmắc vượt thẩm quyền báo cáo Tổng cục Hải quanđể được hướng dn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh