UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6870/UBND-NN
V/v Giao triển khai thực hiện Thông tư số 21/2010/TTLT-BTNMT-BQP ngày 26/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ Quốc phòng.

Thanh Hoá, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được Thông tư liêntịch số 21/2010/BTNMT-BQP ngày 26/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và BộQuốc phòng Quy định việc quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phục vụ chonhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thảo của lựclượng dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên(Thông tư này đã gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ chỉ huy quân sự tỉnhThanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủtrì cùng với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Thông tưliên tịch số 21/2010/BTNMT-BQP ngày 26/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngvà Bộ Quốc phòng: Quy định việc quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phụcvụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thảo củalực lượng dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinhviên; báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiếnchỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để B/C);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN (2) 19158

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Hạnh