BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6871/BGDĐT-CTHSSV
V/v đẩy mạnh thực hiện cuộc thi “Giao thông thông minh” trên mạng Internet

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 10/9/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC tổ chức Lễ phát động cuộc thi“Giao thông thông minh” trên Internet cho 02 đối tượng là học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục nhằm tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trong năm học 2014-2015.

Qua gần 2 tháng triển khai cuộc thi, đã có 120.959 học sinh tiểu học và THCS tham gia dự thi. Trong đó, một số sở giáo dục và đàotạo có nhiều học sinh tham gia trong tháng 10, 11/2014 là: TP. Hồ Chí Minh,Nghệ An, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu,... và một số sở giáo dục và đào tạo có ít học sinh tham gia là: Ninh Thuận, Hòa Bình, Bạc Liêu,...

Để cuộc thi thu hút được đông đảo học sinh tham gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi trongcác nhà trường, có hình thức tổ chức, hướng dẫn để học sinh tham gia cuộc thi trên trang web http://gttm.go.vn. Các sởgiáo dục và đào tạo căn cứ vào số lượng học sinh tham gia cuộc thi và số lượng học sinh được trao thưởng là một trong các tiêu chí để biểu dương, khen thưởngcác nhà trường và học sinh về công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2014-2015. Đồng thời, đây cũng là một trong các tiêu chí để Bộ Giáo dục và Đào tạo xét thi đua khối sở giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên -Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội (điện thoại:043.869.4916, 0912.446.933; Email: [email protected]).

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- UBATGTQG (để b/c);
- VTC Online (ph/h);
- TW Đoàn TNCS (ph/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Ngũ Duy Anh