BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6872/TCHQ-GSQL
V/v hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Hà Hội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty cổ phần kho vận & xuấtnhập khu HS.
(Đ/c: s 25 BT4-3 khu nhà ở Trung Văn, phườngTrung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 001/HST2015 ngày10/7/2015 của Công ty c phần khu vận & xutnhập khẩu HS đề nghị công nhận đ điềukiện hoạt động đại lý hiquan. Về việc này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh củadoanh nghiệp, Tổng cục Hảiquan ban hành Quyết định Công nhậnlà đại lý làm thủ tục hải quan đối với Công ty c phần kho vận & xuất nhập khu HS đtham d đấu thầu cung cấp dịch vụ khai hảiquan theo cam kết của Công ty.

Công ty ch đượcthực hiện thủ tục hải quan với tư cách là đại lý làm th tục hải quan khi có nhân viên được Tổng cục Hải quan cấp mã s nhân viên đại lý làm thủ tục hiquan theo quy định tại Luật Hải quan năm2014, Thông tư s 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bội chính.

Văn bản này là một phần không tách rời của Quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lýlàm thủ tục hải quan số 2086/QĐ-TCHQ ngày28/7/2015 của Tng cục Hảiquan.

Tng cục Hải quan có ý kiến đ Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh