BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 6873/TCHQ-TXNK
V/v đăng ký Danh mục miễn thuế

Hà Hội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hi quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 1 978/HQHN-TXNK ngày 07/7/2015 của Cục Hi quan TP, Hà Nội về việc bổ sungDanh mục hàng hóa nhập khẩu miễnthuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cquy định tại khoản 11 Điều 103 Thôngtư số 38/2015/TT-BTC ngày14/7/2015 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa nhập khu để phục vụ hoạt động dầu khí (bao gm: thiết bị,máy móc, vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sảnxuất được,…) được miễn thuế nhập khu;

Căn cứ quy đnh tại khoản 1, khoản 2 Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì hàng hóa nhập khẩu đểphục vụ hoạt động dầu khí phải đăng ký Danh mục hàng hóanhập khẩu miễn thuế; danh mục hànghóa xuấtkhẩu, nhp khu miễn thuế phải phù hợp với ngànhnghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án được xây dựng một lần, cho cả dự án, hoặc xây dựng từng giai đoạn thực hiện dự án,từng hạng mục công trình của dự án, hoặc xây dựng theo từngt hợp, dây chuyền nếu hàng hóa là hệ thống t hợp dây chuyềnthiết bị, máy móc. Trường hợp Danh mục đã đăng ký cho cả dự án hoặc cho từnggiai đoạn, cho từng hạng mục, công trình,t hợp, dây chuyền có sai sót hoặc cần thay đi thì Người khai hi quan được sửa đi với điều kiệnphải có chứng từ, tài liệu nộp cho cơ quan hải quan trước thời điểm nhập khẩu hànghóa đ chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dựán.

Trường hợp TổngCông ty thăm dò và khai thác dầu khí đã đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khu miễn thuếcho cả dự án, nhưng Danh mục này có sai sót hoặccn thay đi, TngCông ty cung cấp chứng từ, tài liệu cho cơquan hải quan trước thời điểm nhậpkhẩu hàng hóa để chứng minh việc bổ sung,điều chnh là phù hợp với nhu cầu của dự án, thì đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn c quy định tại khon 2 Điều 104 Thôngtư số 38/2015/TT-BTC để thực hiệnđăng kýDanh mục hàng hóa nhập khẩu miễnthuế cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hiquan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh